Oświadczenie majątkowe – szkoły i przedszkolaCzas czytania: 3 min.
Listen to this article

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Poniżej przedstawiamy dochody ze stosunku pracy. 

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Siennie – Paweł Garbalski – 96 tysięcy 474, 27 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim – Paweł Marek Niedziela – 105 tysięcy 279, 19 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie – Czesław Sieczka – 119 556, 46 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowicach – Jerzy Stanisław Cieślik – 102 888, 26 zł.

Dyrektor Szkoły podstawowej w Solcu nad Wisłą – Iwona Borek Walkiewicz – 103 278,99 zł (brutto!)

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Zespół Szkół Technicznych w Siennie – Roman Mirosław Markiewicz – 130 575, 93 zł.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie – Małgorzata Maria Rusinowska – 130 458,35 zł.


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej – Anna Koziel (ł) – 97 330, 88 zł (brutto).

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy- Lidia Łukasik – 99 896,28 zł.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku – Justyna Tomczyk – 82 239,48 zł.

Dyrektor PSP w Lipsku – Marek Gierasiński – 88 764,30 zł., plus jako trener około 29 tysięcy zł., do tego około 2 000 zł dodatkowego dochodu. (To jest najlepiej i najpełniej wypełnione oświadczenie w całym powiecie!!)

Dyrektor ZPO w Krępie Kościelnej – Grażyna Bożena Kulpińska – 94 303,70 zł.

Dyrektor ZPO w Długowoli – Anita Katarzyna Wróbel – 93 118,73 zł.

Dyrektor PSP w Woli Soleckiej – Ewa Sołtysiak – 99 205,40 zł.


Dyrektor SP w Grabowcu – Renata Druzd – 103 857,90 zł.

Dyrektor ZS w Rzeczniowie – Zbigniew Korycki – 106 856,87 zł.

Dyrektor ZST w Siennie – Wojciech Kaczorowski – 77 777,11 zł.

Dyrektor SOSW w Hucie – Tadeusz Kosiński – 122 727, 28 zł

Dyrektor ZS w Solcu nad Wisłą – Marcin Józef Węgłowski – 136 111, 28 zł.

Dyrektor CKU w Solcu nad Wisłą –  Krzysztof Górski – 120 554,54 (łącznie z LO w Zwoleniu).

Dyrektor ZSOiT w Lipsku – Mieczysław Artur Mejzner – 118 886,12 zł.Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
1 Komentarz

  1. Bardzo słabe zarobki, aż jestem w szoku ze na takich stanowiskach można zarabiac mniej niż 100 000 tysięcy. Gdzie trzeba użerać się z rodzicami rozszeniowymi. Przy takich zarobkach wypalenie zawodowe gwarantowane. I nie nie chcą to niech nie pracują. Tylko za tak pieniądze to nie adekwentna do funkcji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.