Oświadczenie majątkowe – Skarbnik Solca nad WisłąListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Ewa Małgorzata Sikorska

Pani skarbnik ma około 625 tysięcy oszczędności (współwłasność małżeńska).

Pani skarbnik ma dom o wielkości 100 metrów – wycenia na 200 tysięcy.

Ma tez gospodarstwo rolne – niecałe 6,5 h z którego wartość ocenia na około 93 tysiące.  Przychód z gospodarstwa to nieco ponad 35 tysięcy zł. Dodatkowo Pani skarbnik dostała odszkodowanie za wykup działki pod drogę w wysokości ponad 70 tysięcy.

W UMiG Solec nad Wisłą – Pani skarbnik zarobiła – 142 933 ,29 zł (dochód). Dodatkowo dieta z sądu 106,66 zł,  zlecenie z PZU – 142,02 zł. I jeszcze CKZiU – około 56 tysięcy.

Pani skarbnik w oświadczeniu nie podała konkretnych kwot dla UMiG  i CKZiU – zsumowała je. Dochód z UMiG poznaliśmy dzięki odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

 
Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.