Oświadczenie majątkowe – Burmistrz Siennasienno.pl
Czas czytania: 2 min.

Burmistrz Mariusz Strąk.

Porównujemy z poprzednim rokiem.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Mariusz Strąk – Burmistrz Gminy Sienno.

 

2022. Oszczędności – 40  tysięcy zł za rok 2022 a rok wcześniej Pan Wójt wpisał 36 tysięcy. Tylko 4 tysiące więcej w rok? Dziwne acz możliwe.

2023. Oszczędności – 39 tysięcy.

 

2022. Dom – 170 metrów – wydaje się, że wartość wpisana jest poprawnie (może nawet za dużo), jednak taka sama jak rok wcześniej i jeszcze rok wcześniej i za 2019 rok również taka kwota. Dom na pewno zyskał na wartości. Ceny nieruchomości szaleją.

2023. Dom. ten sam – 667 700 zł.

 

2022. Gospodarstwo rolne – 0,32 ha – wartość 880 tysięcy zł.

2023 – nic się nie zmieniło.

 

W roku 2020 Pan Wójt uzyskał  przychód z gospodarstwa w wysokości 33 400 zł. W obecnym oświadczeniu dochodu brak.

 

2022. Samochody: dwa – wiekowe – praktycznie 20 letnie.

2023. Samochody: został jeden.

 

2022. Kredyty: mieszkaniowy 310 tysięcy, rok temu taka sama wysokość – oświadczeniodawcy zazwyczaj wpisują ile zostało do spłaty. Do tego limit odnawialny w wysokości 60 tysięcy.

2023. Kredyty: z mieszkaniowego zostało około 180 tysięcy. Mocno Pan Burmistrz spłaca. Jest ta sama linia kredytowa. Jest nowa pożyczka – do spłaty około 36 tysięcy.

 

2022. Dochód: 259 tysięcy 680,80 zł.

2023. Dochód: 230 tysięcy 782,14 zł.

 

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.