Zarobki komendanta PSP w Lipsku – oświadczenie majątkoweCzas czytania: 5 min.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, osoby w nich wymienione mają obowiązek składania każdego roku do 30 kwietnia oświadczenia o stanie majątkowym – według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.

Termin jest przestrzegany. Niestety z publikacją oświadczeń jest gorzej.

Tak jak w ubiegłym roku tak i w tym będziemy publikować poszczególne oświadczenia w miarę ich “spływania” do publicznej domeny.

Dzisiaj:

Łukasz Maciejewski 

Starszy brygadier – komendant powiatowy straży pożarnej.

Posiada działkę z domem, jest to współwłasność małżeńska.

Na rachunku w banku ma niewiele. Mniej niż 10 tysięcy.

Walut obcych brak.

Papierów wartościowych brak.

Akcji brak.

Nie uczestniczy w spółkach cywilnych lub prawa handlowego.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

Posiada samochód. Marka Honda.

W 2023 roku Pan komendant otrzymywał 500+, skorzystał z ulgi na dzieci i miał zwrot nadpłaconego podatku.

A ile zarobił w straży?

276 522,56 – podaje to jako kwotę łącznych zarobków z żoną.

Komendant w Zwoleniu zarobił 189 961,71 zł

Komendant w Szydłowcu zarobił 163 955,28 zł

Komendant w Przysusze zarobił 190 180,49 zł.

Komendant w Radomiu zarobił 177 660,50 zł.

Szkoda, że Pan Maciejewski nie wpisał swoich indywidualnych zarobków…

 

st. bryg. Łukasz Maciejewski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

st. bryg. Łukasz Maciejewski urodził się 5 maja 1976 roku w Lipsku.

Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1996 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, gdzie pracował początkowo w służbie kadr zajmując kolejno stanowiska: młodszego oficera, młodszego specjalisty, specjalisty, a następnie starszego specjalisty do spraw organizacyjno – kadrowych.

W roku 2007 rozpoczęła się jego przygoda ze służbą operacyjną – został Dyżurnym operacyjnym w Wydziale operacyjno – szkoleniowym, od 1 sierpnia 2008 roku kolejno Zastępcą dowódcy JRG , a od 1 sierpnia 2009 roku Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

Z dniem 1 marca 2021 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta, a 24 lutego 2023 roku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

Podczas służby podnosił swoje kwalifikacje zarówno ogólne, jak i zawodowe. Ukończył m.in.:

 • studia magisterskie w zakresie pedagogiki i wychowania obronnego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2003) rok;
 • kurs kancelaryjno – archiwalny I–go stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (2003 rok);
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania administracją publiczną na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu (2010 rok);
 • szkolenie w zakresie „Alkohol a środowisko pracy” organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy Komendy Głównej PSP (2012 rok);
 • szkolenie w zakresie „postepowania w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych (autobusów)” – warsztaty doskonalące dla strażaków PSP (2015 rok);
 • szkolenie e-learningowe w zakresie „korupcji w administracji publicznej” oraz „społecznych skutków korupcji” (2015 rok);
 • szkolenie z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX zorganizowane przez Wolters Kluwer Polska (2017 rok);
 • szkolenie „Inwentaryzacja i likwidacja składników majątku w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej CENTRUM MAZOWSZE (2018 rok);
 • szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2019 rok),
 • szkolenie w zakresie „Funkcjonalność i użytkowanie wielozadaniowych łodzi aluminiowych UNIBOOT Oberwinter 430” (2020 rok);
 • szkolenie z zakresu „Przeciwdziałanie i reagowanie na praktyki dyskryminacyjne w służbie” (2020 rok);
 • szkolenie  „Być dowódcą w czasie i po pandemii – wyzwania, obowiązki i potrzeby” (2020 rok);
 • szkolenie  „Choroba Covid-19 – jej objawy, powikłania i prewencja w formie szczepień” (2021 rok);
 • szkolenie z zakresu „Ochrony danych osobowych dla Specjalistów ochrony danych z jednostek Państwowej Straży Pożarnej” zorganizowane przez Kancelarię Ekspertów ENSI (2021 rok).
 • szkolenie e-learningowe pn. ,,Współpraca z mediami i efektywna komunikacja społeczna” zrealizowane dzięki współpracy Komendy Głównej PSP/Szefa Obrony Cywilnej Kraju ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (2021 rok).
 • szkolenie e-learningowe pn. ,,Edukacja dla bezpieczeństwa” zrealizowane dzięki współpracy Komendy Głównej PSP/Szefa Obrony Cywilnej Kraju ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej (2021 rok).
 • szkolenie e-learningowe pn. ,,Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego” zrealizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (2021 rok);
 • szkolenie e-learningowe pn. ,,Woda nie jedyny środek gaśniczy” zrealizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (2021 rok);
 • szkolenie on–line pn. ,,Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty” zrealizowane przez SUKCES Centrum Rozwoju w Rawie Mazowieckiej (2021 rok);
 • kurs obronny w formie asynchronicznego e–learningu pn. ,,Urząd w działaniu” zrealizowany przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej Ministerstwa Obrony Narodowej (2022 rok);
 • szkolenie e–learningowe pn. ,,Zagrożenia w cyberprzestrzeni i prewencja terrorystyczna” zrealizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2022 rok);
 • Szkolenie z funkcji i modułów systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW zrealizowane przez NASK (2022 rok);
 • Szkolenie “Praktyczne stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych” (2023 rok).

W czasie swojej służby kierował wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi. Wielokrotnie nagradzany za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych oraz zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Nagrodzony został m.in.:

 • Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (2008 rok),
 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (2010 rok),
 • Brązowym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2010 rok),
 • Dyplomem Komendanta Głównego PSP „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” (2011 rok),
 • Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę” (2012 rok),
 • Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (2014 rok),
 • Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (2020 rok),
 • Honorowym Krzyżem ,,Zasłużony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu” (2022 rok).

 

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

 1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

 2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

 3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

 4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.