Oświadczenie majątkowe – Starostahttps://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski
Listen to this article
Czas czytania: 2 minut

Minął termin składania oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Pojawiają się na stronach poszczególnych jednostek. Dzisiaj Sławomir Robert Śmieciuch.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

radny (gmin, powiatów i województw);
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek, członkowie zarządu powiatu (województwa);
zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz (gminy, powiatu, województwa), skarbnik (gminy, powiatu, województwa);
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną, kierownik gminnej (powiatowej, wojewódzkiej) jednostki organizacyjnej;
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka.

Sławomir Robert Śmieciuch – Starosta Lipski

Oszczędności – trochę ponad 4 500 zł jako wspólność majątkowa i jako majątek oddzielny ponad 70 tysięcy zł.

Dom – 160 metrów – wspólność małżeńska – starosta wycenił go na 300 tysięcy. (?)

 
Gospodarstwo rolne – niecałe 6h – warte 250 tysięcy.

Samochód – z 2011 roku – bez podania wartości

Kredyty: poręczenie na 111 111 tysięcy oraz kredyt żony – do spłaty pozostało około 27 221 zł

Dochód: 256 tysięcy 280,33 zł 

Rafał Trzaskowski jako prezydent stolicy w 2022 roku zarobił praktycznie tyle samo, bo prawie 260,5 tys. zł.

Coś z tą skalą zarobków w naszym powiecie i gminach jest nie tak.

Wójtowie i Burmistrzowie maja podobnie.

 
Bardzo porządnie wypełnione oświadczenie!

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.