Oświadczenie majątkowe – Skarbnik Solca nad WisłąFacebook / Solec nad Wisłą
Czas czytania: 2 min.

Ewa Małgorzata Sikorska – Skarbnik Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

2022. Pani Skarbnik ma około 625 tysięcy oszczędności (współwłasność małżeńska).

2023. Oszczędności wzrosły do kwoty 934 tysiące 500 zł.

 

2022. Pani Skarbnik ma dom o wielkości 100 metrów – wycenia na 200 tysięcy.

2023. Nic się nie zmieniło

 

2022. Gospodarstwo rolne – niecałe 6,5 h z którego wartość ocenia na około 93 tysiące.  Przychód z gospodarstwa to nieco ponad 35 tysięcy zł. Dodatkowo Pani Skarbnik dostała odszkodowanie za wykup działki pod drogę w wysokości ponad 70 tysięcy.

2023. Wartość gospodarstwa wzrosła o niecałe 10 tysięcy a przychód o ponad 2 tysiące.

 

2022. W UMiG Solec nad Wisłą – Pani Skarbnik zarobiła – 142 933 ,29 zł (dochód). Dodatkowo dieta z sądu 106,66 zł,  zlecenie z PZU – 142,02 zł. I jeszcze CKZiU – około 56 tysięcy.

Pani Skarbnik w oświadczeniu nie podała konkretnych kwot dla UMiG  i CKZiU – zsumowała je. Dochód z UMiG poznaliśmy dzięki odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

2023. Pani Skarbnik ponownie wpisała łączny dochód z gminy i CKZiU – 207 tysięcy 109,06 zł. Więcej o niecałe 10 tysięcy niż w ubiegłym roku. Podobne kwoty są z umowy zlecenia i z sądu.

 

Pani Skarbnik posiada też BMW X1 z 2015 roku i starszego Volkswagena.

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

 

 

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

5 Komentarzy

  1. Wskażcie jeden, choćby jeden argument, pozyskane środki zewnętrzne unijne na wiążącą inwestycję, która powstała dzięki inicjatywie tej Pani. Ja nie doszukałem się. Tylko polski ład.Te środki dostały i pozostałe gminny. A tu takie pieniądze w skali roku. Burmistrz podobnie. Nie kłóci się to z tym co dają w zamian?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.