Oświadczenie majątkowe – Sekretarz Solca nad WisłąCzas czytania: 2 min.

Roksana Dąbrowska Czerwonka – Sekretarz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Pani Sekretarz jest zastępcą burmistrza.

Porównujemy obecne oświadczenie z poprzednim.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

2022. Pani Sekretarz ma około 2 tysięcy oszczędności.

2023. Oszczędności urosły do kwoty prawie 6 7000 6 700 zł

 

2022. Dom: 213 metrów na który został zaciągnięty kredyt. Do spłaty zostało około 213 231 tysięcy.

2023. Dom ten sam, Wartość to 700 tysięcy.  Do spłaty pozostało ponad 223 tysiące. Dlaczego więcej niż w roku poprzednim?

 

2022. Zarobki w Gminie Solec nad Wisłą- 99 956,34 zł.  W poprzednim roku Pani Sekretarz była Inspektorem w tutejszym urzędzie i wykazała 47 585,84 zł  Na stanowisku Sekretarza pracuje od 1 stycznia 2022 roku. 

2023. Tym razem pani Sekretarz zarobiła 123 tysiące 304 złote i 34 grosze.

 

Innego majątku Pani Sekretarz nie wykazała.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

 

 

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.