Oświadczenie majątkowe – Burmistrz Solca nad WisłąListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Minął termin składania oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Pojawiają się na stronach poszczególnych jednostek. Dzisiaj Marek Szymczyk.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Marek Szymczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Oszczędności – prawie 200 tysięcy w walucie polskiej i nieco ponad 9,5 tysiąca w euro.

Dom – 100 metrów – wydaje się, że wartość wpisana jest za niska, jednak nie znamy stanu domu – burmistrz wycenił go na 92 tysiące.

Mieszkanie – 58 metrów – 530 tysięcy zł
Gospodarstwo rolne – prawie 8h – warte prawie 200 tysięcy.

Działka – ok 1,4 h – wartość 45 tysięcy

Samochód – z 2016 roku o wartości 75 tysięcy.

Ciągniktraktor – 2012 rok – 135 tysięcy.

Kredyty: brak

Dochód: 223 tysięcy 119,06 zł brutto – oczywiście tak jak dla pozostałych i dla Pana burmistrza niezwykle przychylna jest Rada MiG. Podwyżka była ogromna.

To więcej niż zarobił minister Przemysław Czarnek – on tylko około 185 tysięcy.
To jest jedno z najlepiej, najczytelniej i najpełniej wypełnionych oświadczeń! Inni powinni brać przykład!

 

oświadczenie majątkowe Marek Szymczyk

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.