Nowe przepisy dla OSPListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Od 8 września prawo do ekwiwalentu wypłacanego przez gminy będą mieli kandydaci na strażaka ratownika OSP, którzy przygotowują się do działań ratowniczych.

Według nowej ustawy, ekwiwalent pieniężny otrzymują strażacy ratownicy oraz kandydaci na strażaka ratownika OSP, którzy przygotowują się do działań ratowniczych. Nalicza się go za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. W przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP, ekwiwalent przysługuje za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Jego wysokość ustala w drodze uchwały rada gminy, nie rzadziej niż raz na 2 lata,. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmieniają się też regulacje w zakresie wypłacania odszkodowań strażakom OSP, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu podczas działań ratowniczych lub udziału w szkoleniu, zawodach lub ćwiczeniu.

Ustawa wprowadza też prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań dla opiekunów dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Doprecyzowano też w ustawie możliwości zakupu przez gminę umundurowania galowego dla strażaków OSP – jest to zadanie własne gminy.

Gminy mogą też fundować dodatkowe szkolenia dla strażaków OSP.

Ustawa pozwala też na zapewnienie wyżywienia strażakom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczych trwających co najmniej 6 godzin, a także podczas szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych trwających co najmniej 8 godzin.

USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.