Czyste powietrze – zdrowi mieszkańcy: Powiat Lipski z dofinansowaniem!Czas czytania: 2 min.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie działań służących ochronie powietrza blisko 26 mln zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Pomoc finansową w tym roku otrzymają 43 projekty z subregionu radomskiego.

Ten program pomaga gminom realizować działania zmierzające do tego, aby nasze powietrze było czystsze i jak najmniej substancji trujących i pyłów emitowane było do atmosfery. W tym roku gminy chcą przede wszystkim przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła i zadbać o miejską i gminną zieleń.

– zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Dzięki dofinansowaniu, 40 gmin przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła, gmina Sieciechów opracuje plan gospodarki niskoemisyjnej, zmodernizowany zostanie skwer w Kozienicach i zrewitalizowana będzie zieleń miejska w Lipsku.

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projektya 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa, jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

Lista projektów Gmin w Powiecie Lipskim

L.p. Beneficjent – gmina Nazwa projektu Dofinansowanie
1. Chotcza Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Chotcza 32 472,00 zł
2. Lipsko Gmina i Miasto Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację terenów zieleni miejskiej 19 300,00 zł
3. Rzeczniów Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzeczniów 53 136,00 zł
4. Sienno Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sienno 81 545,00 zł
5. Solec nad Wisłą Gmina Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Solec nad Wisłą 51 660,00 zł

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.