Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Gminie Ciepielów!Czas czytania: 10 min.

W Gminie Ciepielów rusza trzecia edycja wymiany kotłów centralnego ogrzewania.

Z dniem 15 marca 2021 roku w Gminie Ciepielów rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w gminnym programie dofinansowania wymiany kotłów c.o. na kotły ekologiczne.

Specjalna ulotka informacyjna została doręczona do wszystkich domów na terenie Gminy.

Zapraszam do składania wniosków, można uzyskać nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania. Program w całości finansowany jest ze środków własnych budżetu Gminy Ciepielów.

– informuje Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk.

Wnioski można składać w terminie od 15.03.2021 do 31.03.2021 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ciepielowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 7.15 do 15.15 oraz za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej;
  • platformy ePUAP (adres ugciepielow/skrytka) – pismo ogólne do podmiotu publicznego, skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku dodajemy jako załącznik do pisma;
  • akceptowane będą również wnioski przesłane na adres email – inwestycje@ciepielow.pl (zdjęcie lub skan wypełnionego wniosku) – po zakwalifikowaniu, wersję papierową wniosku beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA WYMIANĘ KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA KOTŁY EKOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2020-2025

CEL DOFINANSOWANIA

§ 1.

1. Przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Ciepielów jest programem wieloletnim obejmującym lata 2020-2025.

2. Zasady określają udzielanie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5; PM10 oraz benzo(a)pirenu emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. Ograniczenia emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych. Propagowania technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy Ciepielów. Zanieczyszczenia winny być związane z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ciepielów, a dotacje przeznaczone być powinny na wymianę przestarzałych nie spełniających dzisiejszych norm środowiskowych kotłów węglowych na inne źródło ogrzewania.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI

§ 2.

1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie starego kotła centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny lub instalacji nowego kotła ekologicznego w nowo wybudowanym domu następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Beneficjentem ubiegającym się o dofinansowanie na realizację zadania mogą być podmioty dysponujące prawem własności do nieruchomości, będący mieszkańcami Gminy Ciepielów, wg. ewidencji ludności zameldowanej w Gminie Ciepielów, z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Warunkiem przyjęcia wniosku o dofinansowanie jest brak zaległości finansowych na dzień złożenia wniosku wobec Gminy Ciepielów w zakresie:
a) opłat za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej (opłaty za pobór wody),
b) opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
c) opłat za odbiór odpadów.

4. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy nieruchomości, które położone są na terenie Gminy Ciepielów.

 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA

§ 3.

1. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Ciepielów, tj. wymiana istniejących starych źródeł ciepła na zasilane w sposób ekologiczny lub nowe kotły w nowo wybudowanych i odebranych oraz dopuszczonych do użytkowania zgodnie z przepisami budowlanymi domach, w których nie było zainstalowanych kotłów do centralnego ogrzewania na nowoczesne źródło ciepła:
1) kotłów na paliwa stałe lub biomasę (z wyjątkiem kotłów opalanych węglem,  w tym tzw. „ekogroszkiem”) charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
2) kotły gazowe,
3) kotły na lekki olej opałowy,
4) kotły zasilane prądem elektrycznym,

2. Zastrzeżenia:

1) dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie,
2) wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z CE,
3) inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

3. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej wnioskiem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
2) kominków bez instalacji rozprowadzającej ciepło po całym budynku,
3) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
4) pieców objętych ochroną konserwatorską.

4.  Beneficjent zobowiązany będzie do zakupu urządzenia grzewczego spełniającego wymogi:
1) posiadania najwyższej klasy w zakresie sprawności cieplnej urządzenia, spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
2) bezpieczne dla środowiska,
3) posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wymaganych parametrów urządzenia grzewczego zgodne z wskazaną wyżej normą.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

§ 4.

1. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
1) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu ogłoszenia naboru wniosków,  a kończy wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek.
2) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione w okresie kwalifikowania na zakup urządzenia grzewczego, o którym mowa w § 3 pkt. 1. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.
3) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
4) Nie będą dofinansowane koszty :
a) przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania,
b) demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą
c) montażu nowego kotła, przyłączy i instalacji.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

§ 5.

1. Gmina Ciepielów będzie mogła udzielić dotacji uprawnionemu beneficjentowi w wysokości 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
1) nie więcej niż 5000,00 zł na zakup :
a) kotłów na paliwa stałe lub biomasę (z wyjątkiem kotłów opalanych węglem,  w tym tzw. „ekogroszkiem”)charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), spełniających wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
b) kotłów zasilanych prądem elektrycznym,
2) nie więcej niż 10000,00 zł na zakup :
a) kotłów gazowych,
b) kotłów na lekki olej opałowy,

2. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszej uchwale  następuje z budżetu Gminy.

§ 6.

1. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Ciepielów dostępne będzie od roku 2020
i udzielone może być na wniosek uprawnionych osób z zachowaniem kwalifikowalności wydatków od dnia pierwszego ogłoszenia naboru wniosków, tj. od dnia 1 października 2018 roku  – zgodnie z treścią Uchwały Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”.

2. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2 dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów oraz na stronie internetowej gminy: www.ciepielow.pl.

4. Nabór wniosków o przyznanie dotacji odbywa się co roku w dniach 15 – 31 marca. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane poprzez wywieszenie na stronie internetowej www.ciepielow.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie.

5. Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny przyjmowane będą na bieżąco, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w danych roku budżetowym.

6. Wniosek winien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Beneficjenta oraz mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

7. Wniosek, o którym mowa w § 6. ust. 2 złożony przez Beneficjenta pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli:
1) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku,
2) został złożony bez wymaganych załączników,
3) został złożony na nieodpowiednim formularzu,
4) nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby.

8. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony przez Beneficjenta jest niekompletny
i niemożliwe jest uzupełnienie informacji przez pracowników urzędu, Beneficjent zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty telefonicznego powiadomienia przybyć do siedziby urzędu celem uzupełnienia dokumentów. W przypadku niedotrzymania określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

9. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy w Ciepielowie z siedzibą w Ciepielowie, komplet dokumentów:
1) wypełniony formularz wniosku,
2) w przypadku współwłasności nieruchomości zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku.

§ 7.

1. Sprawdzenia poprawności złożonych wniosków pod względem formalnym dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Ciepielów, w zależności od potrzeb, nie później niż do dnia 15 kwietnia.

2. Do zadań komisji powołanej przez Wójta Gminy Ciepielów należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku,
2) spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów określonych w programie.

3. Po sprawdzeniu, wnioskodawcy zostaną powiadomieni  o otrzymaniu lub nie  dofinansowania na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny.

4. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są po poinformowaniu stawić się w Urzędzie Gminy celem podpisania umowy na dofinansowanie.

5. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym bez konieczności  składania kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Komisja powołana przez Wójta Gminy powiadomi wnioskodawcę.

 

§ 8.

1. Beneficjent, z którym Gmina Ciepielów podpisze umowę o dofinansowanie na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny jest zobowiązany zrealizować zadanie do dnia 30 września, w którym otrzymał informację o przyznaniu dofinansowania.

2. Beneficjent jest zobowiązany w terminie 10 dni roboczych od zrealizowania zadania do złożenia w Urzędzie Gminy informacji o zrealizowaniu zadania objętego dofinasowaniem stanowiącej zał. 2 do Regulaminu. Do informacji Beneficjent dołączy kserokopię faktury potwierdzającej zakup nowego kotła do centralnego ogrzewania, kserokopię certyfikatów oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu, a oryginały przedstawić do wglądu.

3. Sprawdzenia poprawności zrealizowania zadania dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Ciepielów.

4. Do zadań komisji powołanej przez Wójta Gminy Ciepielów należy:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów związanych z realizowanym zadaniem objętym dofinasowaniem, w tym faktury potwierdzającej zakup nowego kotła do centralnego ogrzewania, kserokopię certyfikatów oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę,
2) sprawdzenie instalacji kotła w domu beneficjenta,
3) sporządzenie protokołu montażu źródła ciepła (załącznik nr 3 do regulaminu).

5. Beneficjent w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu montażu źródła ciepła otrzyma na konto podane w umowie kwotę objętą dofinansowaniem z zastrzeżeniem pkt. 9.

6. Wypłata środków jest uzależniona od posiadania środków na koncie przez Gminę Ciepielów.

7. Beneficjent o dofinansowanie na wymianę kotła do centralnego ogrzewania na kocioł ekologiczny może ubiegać się tylko raz w czasie trwania niniejszego regulaminu.

8. Jeżeli Beneficjent nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia nie otrzyma dofinansowania.

9. Przyznana dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) tj.:
1) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
3) skorzystania z innego źródła finasowania, niezgodnie z treścią złożonego oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych (załącznik nr 4 do regulaminu).

Załączone pliki:

Źródło: Artur Szewczyk – Blog Wójta Gminy Ciepielów; Urząd Gminy w Ciepielowie.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.