Sprawozdanie staroty za grudzieńhttps://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski
Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu za okres od 30 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu za okres od 30 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu w Lipsku w okresie sprawozdawczym obradował na 3 posiedzeniach, w trakcie których podjął 3 uchwały oraz przyjął 5 projektów uchwał Rady Powiatu w Lipsku. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były kwestie związane z wykonaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i starostwa.

Realizacja uchwał Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu w Lipsku podjęte na ostatniej sesji zostały w stosownym terminie przekazane do organu nadzoru tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Wszystkie uchwały są na bieżąco realizowane, zgodnie z postanowieniami.

Inicjatywy i opinie Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029;
 • zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022r.”;
 • ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego na rok 2024;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Miasta i Gminy Lipsko na rzecz Powiatu Lipskiego nieruchomości gruntowej;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego w formie dotacji celowej na utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.

Uchwały Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu w okresie między sesjami podjął uchwały w sprawie:

 • ustalenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2023.

Zarządzenia Starosty Lipskiego w sprawie:

 • przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy;
 • ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 21 grudnia 2023 r;
 • powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;
 • powołania zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Lipsku;
 • przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Lipsku na rok 2024”.

Ważniejsze wydarzenia

 • wyjazd do Radomia do TV Zebra;
 • podpisanie umowy w Radomiu z Marszałkiem Rafałem Rajkowskim na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie lipskim na kwotę 2 mln złotych;
 • udział w Wigilii harcerskiej w Chotczy;
 • udział w mikołajowym biegu charytatywnym w Hucie;
 • udział w uroczystościach związanych ze świętem pszczelarzy z terenu powiatu lipskiego;
 • udział w turnieju tenisa stołowego o puchar Starosty Lipskiego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Old-Boys Lipsko;
 • udział w uroczystościach otwarcia nowej pracowni mammograficznej w SPZZOZ w Lipsku;
 • udział w uroczystościach wigilijnych w: Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą,  Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku i Łaziskach, Domu Dziecka w Siennie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z rodzinami zastępczymi, Strzelcu zorganizowanym w Solcu nad Wisłą, OSP Pawliczka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siennie oraz w Lipsku, Uniwersytecie III Wieku w Lipsku, Wigilii powiatowej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, Starostwie Powiatowym w Lipsku;
 • spotkanie z marszałkiem Adamem Struzikiem radnego Antoniego Ćwiklińskiego i Wicestarosty Marii Węgrzeckiej celem ustalenia terminu odbioru karetki specjalistycznej, którą otrzymał SPZZOZ w Lipsku.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.