Oświadczenie majątkowe – zarząd powiatu (bez starosty)https://samorzad.gov.pl/web/powiat-lipski
Czas czytania: 2 min.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

radny (gmin, powiatów i województw);
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek, członkowie zarządu powiatu (województwa);
zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz (gminy, powiatu, województwa), skarbnik (gminy, powiatu, województwa);
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną (powiatową, wojewódzką) osobą prawną, kierownik gminnej (powiatowej, wojewódzkiej) jednostki organizacyjnej;
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka.

Poniżej przedstawiamy dochody ze stosunku pracy w starostwie/radzie powiatu plus ewentualne inne wpisane dochody.

 

Maria Agnieszka Węgrzecka – wicestarosta – 204 tysiące 071,84 zł.

Zbigniew Ostrach – członek zarządu powiatu – 193 tysiące 033, 29 zł.

Artur Dygas – członek zarządu powiatu – 136 tysięcy 467,08 zł. jako sekretarz UMiG Lipsko plus dieta radnego powiatowego 31 tysięcy 260,00 zł

Lucyna Gaik – członek zarządu powiatu – emerytura netto 26 tysięcy 706,08 zł. plus dieta radnego 32 tysiące 360 zł.
Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.