Oświadczenie majątkowe – Wójt Rzeczniowascreen
Listen to this article
Czas czytania: 2 minut

Publikujemy oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Dzisiaj Karol Burek.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Karol Burek  – Wójt Gminy Rzeczniów.

Oszczędności – 24 tysiące.

Dom – 160 metrów – wójt wycenił go na 260 tysięcy.

 
Gospodarstwo rolne – nieco ponad hektar – warte 160 tysięcy.

Przychód z gospodarstwa – wójt napisał, że nie osiąga przychodów z niego.

Działka – pół hektara, warta 8 tysięcy.

Samochód – jeden z 2013 roku.

Kredyty: brak

Dochód: 248 tysięcy 545,04 zł brutto  – wójt kosztuje każdego z mieszkańców gminy około 61 zł. Nieźle!
Oświadczenie jasne i przejrzyste, wydaje się, że wartości nieruchomości nieco zaniżone!

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.