Oświadczenie majątkowe – Skarbnik SiennaFacebook
Czas czytania: 2 min.

JOLANTA TERESA KAROLIK – Skarbnik Gminy Sienno.

Porównujemy z rokiem poprzednim.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

2022. Pani Jolanta ma prawie 120 tysięcy oszczędności. Określa to jako majątek odrębny.

2023. Oszczędności zmalały do 66 tysięcy 520 zł.

 

2022. Pani Skarbnik ma mieszkanie o wielkości 58 metrów.

2023. Nic się nie zmieniło.

 

2022. W UG Sienno zarobiła 133 299, 20 zł.

2023. Tym razem więcej bo 150 298 zł.

 

2022. Pani Skarbnik ma dwa (chyba, ponieważ pisze bardzo niewyraźnie) Fordy Focusy.

2023. Tym razem wpisany jest jeden Ford.

 

2022. Kredyt na niecałe 50 tysięcy – najprawdopodobniej przeznaczony na zakup mieszkania.

2023. Zostało do spłaty około 43 tysiące – tym razem jest jasne, ze to kredyt na zakup mieszkania.

 

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.