Oświadczenie majątkowe – Sekretarz SiennaFacebook
Czas czytania: 2 min.

DOROTA MAŁGORZATA WOJTAS-LOREK  – Sekretarz Sienna, Zastępca Burmistrza.

Porównujemy z poprzednim oświadczeniem.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

2022. Pani Sekretarz ma około 30 tysięcy oszczędności w  większości jako wspólnota majątkowa.

2023. Oszczędności wzrosły o około 8 tysięcy. Tym razem więcej jest jako własność odrębna.

 

2022. Dwa domy: 50 i 180 metrów oraz 3 hektarowe gospodarstwo.

2023. Nic sie nie zmieniło. Dochód z gospodarstwa wyniósł 12 tysięcy zł.

 

2022. Zarobki w Gminie Sienno – 130 790, 65 zł.  W poprzednim roku Pani Sekretarz wykazała z tego tytułu 78 490,01 zł.

2023.  157 tysięcy 204 złote i 16 groszy.

 

2022. Ciągnik Ursus, pług i kredyt na 142 tysiące.

2023. Kredy zmalał o około 8 tysięcy.

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

 

 

 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.