Ograniczenie pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Zarządzenie nr 4/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w  Lipsku w związku z ogłoszonym
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Na podstawie § 5 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku  z dnia 30.04.2019 r. w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 14 kwietnia 2020  r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipsku ., zwany dalej: „Inspektoratem” zarządza się, co następuje:

1)          pracę stacjonarną w Inspektoracie wykonuje się w wymiarze niezbędnego minimum, ograniczając dyżury stacjonarne w siedzibie Inspektoratu do:

a)    jednej osoby na zespół;

b)    wymiaru zapewniającego możliwość sprawnego zarządzania Inspektoratem i wykonywania określonych zadań związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu, pełnej komunikacji i szybkiej łączności z otoczeniem zewnętrznym, a także możliwość odpowiedniej reakcji na bieżące potrzeby w sprawach należących do właściwości organu i obsługi administracyjnej;

2)         wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  lipsko@piw.home.pl  bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) dokumenty przesyłane w formie elektronicznej muszę być podpisane  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

3)         Inspektorat nie będzie przyjmować interesantów,

4)         pracownicy  Inspektoratu  będą udzielać informacji na temat realizowanych spraw tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim,

5)         pracownicy Inspektoratu będą przeprowadzać kontrole w niezbędnym zakresie wynikającym z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, oraz związanej z koniecznością zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także w każdym innym przypadku, w którym brak kontroli mógłby stanowić bezpośrednie lub pośrednie ryzyko dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§ 2

1.      Uchyla się zarządzenie nr 3/2020  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku  z dnia 1 kwietnia . w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Lipsku  w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku.

Catering Zacisze


 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.