Energia dla wsi – dofinansowanie m.in. dla rolników
Inauguracja programu „Energia dla wsi”.

Celem nowego programu priorytetowego „Energia dla wsi”, który został uruchomiony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 stycznia br., jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Budżet pierwszego naboru wynosi 100 mln zł.

Zasady i szczegółowe założenia programu „Energia dla wsi” zostały przedstawione 18 stycznia br. na konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego.

Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego dla: instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych z tymi źródłami. Pożyczka będzie mogła sięgnąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć (maks. do 25 mln zł), a dotacja nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2) „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla jego części 1) „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.