Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania
100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 30 czerwca 2022 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Lipskiego – Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2021. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej, przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2021 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch serdecznie podziękował Radnym Powiatu Lipskiego, za zaufanie i wspólną owocną pracę.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*