W Starostwie Powiatowym w Lipsku poprawią dostępność architektoniczną oraz komunikacyjno-informacyjną
Powiat Lipski beneficjentem programu „Dostępny samorząd – granty”.

W ramach naboru do projektu „Dostępny samorząd – granty” samorządy mogły składać wnioski o granty w wysokości do 100 tys. zł. lub do 250 tys. zł. na poprawę dostępności urzędów oraz jednostek im podległych.

Według informacji PFRON, w ramach naboru wpłynęło 1247 wniosków na kwotę 168 723 378,18 zł, w tym:

 • 832 wnioski na mały grant, na kwotę 75 203 268,77 zł, co stanowiło 144,62% dostępnej alokacji;
 • 407 wniosków na duży grant, na kwotę 93 420 119,41 zł, co stanowiło 316,68% dostępnej alokacji.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, ostatecznie w ramach projektu przyznano dofinansowanie dla 798 samorządów, z tego, w kategorii „małego grantu” (do 100 tys. zł), którego beneficjentem jest Powiat Lipski, udzielonych zostało 567 grantów natomiast w kategorii „dużego grantu” udzielono 231 grantów.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu nasz samorząd poprawi dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przyznane dla Powiatu Lipskiego środki w wysokości 86 498,40 zł (100 % dofinansowania) zostaną wykorzystane na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

W ramach przyznanego grantu zaplanowano:

 • Na rzecz poprawy dostępności architektonicznej:
  • przystosowanie podłoża w ciągu komunikacyjnym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (II piętro) dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zakup materaca do bezpiecznej i szybkiej ewakuacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Na rzecz poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej:
  • zakup i montaż planów tyflograficznych,
  • zakup pętli indukcyjnej,
  • nagranie treści w Polskim Języku Migowym o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  • opracowanie informacji o zakresie działalności Starosta Powiatowego w Lipsku w tekście łatwym do czytania (ETR),
  • zakup tabliczek drzwiowych i piktogramów z informacją w języku Braile’a,
  • zakup oznaczeń ewakuacyjnych – fotoluminescencyjnych, zapewniających oznakowanie świetlne dróg ewakuacji.

Grant jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w kwocie 72 900,85 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 13 597,55 zł, co stanowi 15,72 % kwoty przyznanego dofinansowania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.