Procedury funkcjonowania pracowni artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie w okresie epidemii COVID-19!
Procedury funkcjonowania pracowni artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury w okresie epidemii Covid 19.

Zasady ogólne:

1. Z dniem 8 września  2020 Gminny Ośrodek Kultury w Siennie wznawia zajęcia w pracowniach artystycznych

2. Liczba uczestników zajęć w poszczególnych pracowniach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne bezpośrednio u prowadzących zajęcia. Lista danych kontaktowych do prowadzących:

  •  Zajęcia plastyczne, teatralne: Martyna Kaczmarska – 503925693
  • Zajęcia gry i zabawy, klub rękodzieła artystycznego: Sylwia Szuba- 507469279
  • Zajęcia wokalne, zespół muzyczny: Paweł Kozak – 609804748
  • Zajęcia taneczne dla dzieci, orkiestra dęta : Anna Ziętala – 693582801

4. Uczestnik zajęć przychodząc na pierwsze zajęcia przynosi ze sobą wydrukowane i podpisane oświadczenie. W przypadku osób nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. Oświadczenie jest dostępne w księgowości, wzór poniżej

5. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy, bez objawów chorobowych.

6.Pracownik GOK ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć i w przypadku gdy temperatura będzie wyższa niż 37 stopni Celsjusza, może odmówić udziału uczestnika w zajęciach.

7. Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie GOK, prosimy o niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci podczas zajęć. W przypadku konieczności wejścia takiej osoby, musi ona w budynku nosić środki ochrony osobistej.

8. Do odwołania zostają zawieszone wydarzenia w sali widowiskowej GOK

9. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, na zewnątrz budynku GOK obowiązują zasady wynikające z wytycznych Ministerstwa w sprawie COVID-19.

10. Szczegółowe informacje dotyczycące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury dostępne są pod numerem tel. 693582801, 483786062 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz adresem e-mail: gok@sienno.pl

II. Zasady pobytu uczestników zajęć w GOK
1. Po wejściu do budynku uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i bez uzasadnionej potrzeby nie pozostawania w budynku po zakończeniu zajęć.

3. Podczas zajęć uczestnicy nie spożywają posiłków. Dozwolone jest tylko picie własnych napojów.

4. W pracowniach zachowujemy bezpieczną odległość.

5. Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, niezwiązanych z zajęciami, w tym zabawek.

III. Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości w GOK:
1. Instruktor powinien regularnie przypominać uczestnikom o zasadach higieny. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

2. Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają (mydło, płyn do dezynfekcji). Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest pracownik GOK.

3. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.

4. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma kontakt.

5. Za utrzymanie czystości w GOK odpowiedzialni są przeznaczeni do tego pracownicy.

6. Dyrektor Ośrodka Kultury zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

7. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe czyszczone są regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekującego. Każdego dnia myte i odkażane są: blaty, drzwi, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty.

8. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosowane są zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik GOK, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego -suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38 st.C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki niepełnoletni uczestnik zostanie umieszczony w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania
dziecka z GOK. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna dziecko zostanie odizolowane od innych uczestników zajęć i pracowników GOK. Należy również wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć.

3. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć:
a) Osoba dorosła, która podczas pobytu w GOK zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

  • osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
  • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną
  • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od pozostałych uczestników i innych osób pracujących w GOK,
  • powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.

b) Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika GOK będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:·niezwłocznie odsunąć go od pracy,·wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć, ·powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. ·powiadomić dyrektora GOK.

5. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora GOK, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirusa także obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF. dalej w skrócie zwane RODO, informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektor p. Anna Ziętal, z siedzibą przy ul. Rynek 19, 27-350 Sienno, tel.: 48 37 86 062, adres e-mail:gok@sienno.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: e-mail: gok@sienno.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w kołach zainteresowań działających w Gminnym Ośrodku
Kultury w Siennie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia dziecka. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (RODO).
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy Administratora.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia uczestnictwa w kole zainteresowań.
Posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma pan/i prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/nią danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału uczestnika(dziecka) w kołach zainteresowań.

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Siennie.


Gminny Ośrodek Kultury w Siennie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia!

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia!

 
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*