Oświadczenie majątkowe – Wójt CiepielowaListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Minął termin składania oświadczeń majątkowych za 2022 rok. Pojawiają się na stronach poszczególnych jednostek. Dzisiaj Artur Grzegorz Szewczyk.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Artur Grzegorz Szewczyk  – Wójt Gminy Ciepielów.

Oszczędności – prawie 20 tysięcy w walucie polskiej.

Dom – 125 metrów – wójt wycenił go na 250 tysiące. (?)

Pan wójt w spadku dostał tez nieruchomości o wartości nieco ponad 70 tysięcy zł.
Gospodarstwo rolne – nieco ponad 7h – warte 400 tysięcy.

 

Samochód – z 2016 – bez podania wartości

Kredyty: 20 tysięcy swojego i 15 tysięcy żony.

Dochód: 257 tysięcy 978,55 zł – oczywiście tak jak dla pozostałych i dla Pana burmistrza niezwykle przychylna jest Rada Gminy. Taka mała gmina i takie zarobki?

 
To jest jedno z lepiej i czytelniej wypełnionych oświadczeń!

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.