Oświadczenie majątkowe – PUP i Pomoc SpołecznaPieniądze, Monety
Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Poniżej przedstawiamy dochody ze stosunku pracy.

Dorota Podsiadło – kierownik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sienno -108 382,21 zł .

Sylwia Łyczkowska – starszy pracownik socjalny –  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solc nad Wisłą – 54 432 zł

Grzegorz Paweł Adamski – Kierownik – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solc nad Wisłą -88 126,10 zł.

Aneta Dudek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie –  – 88 860,40 zł.

Tomasz Fijoł – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Chotczy – 107 816,58 zł.

Ewelina Siwierska – Zastępca Dyrektora w GOPS w Lipsku – 67078,72 zł.Edyta Katarzyna Kasperczyk – Dyrektor GOPS w Lipsku – 92 884,47 zł.

Kierownik GOPS w Rzeczniowie – Małgorzata Edyta Półtorak – 94 734,56 zł.

Zastępca Kierownika GOPS w Rzeczniowie – Dariusz Pastuszka – 70 006,37 zł.

Kierownik ŚDS w Podkonicach – Agnieszka Chamerska – 99 757,86 zł.

Dyrektor PUP w Lipsku – Anna Świderska – 98 472,13 zł.

Zastępca Dyrektora PUP w Lipsku – Agnieszka Sylwia Rutkowska – 86 503,27 zł.

Kierownik PŚDS w Lipsku – Beata Laskowska – 81 012,73 zł.Dyrektor MOS w Solcu nad Wisłą – Bożena Kopcińska – 120 413,64 zł (jako umowa o pracę, prawa autorskie, służba, zasiłki z ubezpieczenia społecznego).

Dyrektor PZPPDiR w Siennie – Ewelina Irena Kustra – 92 272,23 zł.

Kierownik COM w Lipsku – Grzegorz Paweł Comber – 81 938,25 zł.

Dyrektor Poradni PP w Lipsku – Izabela Dorota Kosior – 104 610,43 zł.

Dyrektor PCPR w Lipsku – Koryna Aleksandra Kucharczyk – 113 064,06 zł.

Dyrektor PŚDS w Łaziskach – Paweł Mikołaj Kozak – 85 336, 74 (łącznie z 1/4 etatu w GOK Sienno).

Dyrektor DPS w Lipsku – Anna Edyta Sajór – 90 693,52 zł.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.