Oświadczenie majątkowe – szpital i ZOZ-yCzas czytania: 2 min.
Listen to this article

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Poniżej przedstawiamy dochody ze stosunku pracy.

Kierownik SP ZOZ w Siennie – Marzena Agnieszka Kotas – 95 760 zł.

Kierownik SP ZOZ  w Ciepielowie – Agnieszka Podgórska-Zdyb – 171 362, 86 zł.

Kierownik SP ZOZ  w Chotczy – Tomasz Sidor – 202 283, 75 zł.

Kierownik SP ZOZ w Lipsku – Jerzy Pasek – brak dochodu z funkcji. Dochód ze spółdzielni mieszkaniowej – 23 tysiące, dochód ze wspólnoty mieszkaniowej – 9,4 tysiąca, dieta radnego 25 tysięcy plus pomniejsze dochody. Dochód znaleźliśmy w oświadczeniu składanym jako naczelnik wydziału w starostwie – 85 062,97 zł.

Kierownik SP ZOZ w Rzeczniowie – 90 561 zł.

Dyrektor SPZZOZ w Lipsku – Maria Chmielnicka – 168 145,85 zł.

 

 Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.