Kontrola w UG ChotczaListen to this article
Czas czytania: 5 minut

RIO Warszawa – Wystąpienie pokontrolne
dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 23.06.2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej
organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)
przeprowadzona została w okresie od 21.04.2023 r. do 23.06.2023 r. kontrola kompleksowa gospodarki
finansowej Gminy Chotcza.
Kontrola objęła okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wybrane zagadnienia z 2020 r. oraz 2022 r.
i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej
jednostki samorządu terytorialnego.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki,
na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy, kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:
Budżet jednostki samorządu terytorialnego
1. Stwierdzono:
przypadki niewystawiania tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe (str. 28, 29 protokołu
kontroli).
Wnioskuję:
podejmować konsekwentne czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego
w stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe, w związku z przepisami art. 6 § 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479
z późn. zm.). Wystawiać tytuły wykonawcze, mając na uwadze art. 15 § 1, art. 26 § 1 i § 1e ww. ustawy.
2. Stwierdzono:
wpłaty nie zostały zaliczone w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia (str. 27, 29 protokołu
kontroli).
Wnioskuję:
jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zaliczać w pierwszej
kolejności na poczet tych kosztów, zgodnie z art. 62 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).
3. Stwierdzono:
ustalono i wypłacono wynagrodzenie za inkaso zaległości podatkowych pobranych przez inkasenta
(str. 25 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
wynagrodzenie przysługujące za inkaso ustalać i wypłacać za pobór podatku, stosownie do § 1 ust. 1
i ust. 2 uchwały Nr VII/131/2005 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, mając na uwadze przepisy art. 9 i art. 47 § 4a ustawy
2
Ordynacja podatkowa, z których wynika, że inkasent jest uprawniony wyłącznie do poboru podatku,
a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu terminu płatności.
Po upływie terminu płatności podatku powstaje zaległość podatkowa, stosownie do art. 51 § 1 ww.
ustawy; tym samym dopuszczalność przekazania przez podatnika należności podatkowej inkasentowi
wygasa z upływem ostatniego dnia, w którym zobowiązany powinien tę należność uregulować.
4. Stwierdzono:
nie egzekwowano obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w związku
z nabyciem środka transportowego, zbyciem środka transportowego (str. 26 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
na podstawie art. 272 pkt 1 lit. a i art. 274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wzywać podatników do
wypełnienia obowiązku złożenia organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków
transportowych, wynikającego z przepisów art. 9 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70) w związku wzorem deklaracji na podatek
od środków transportowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U.
poz. 2436).
5. Stwierdzono:
nagroda jubileuszowa nie została wypłacona niezwłocznie po nabyciu do niej prawa (str. 36 protokołu
kontroli).
Wnioskuję:
nagrodę jubileuszową wypłacać niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do
tej nagrody, zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960 z późn. zm.).
6. Stwierdzono:
ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nie zawierało informacji o wysokości przyznanych
środków publicznych (str. 41 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
w ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zamieszczać informacje o wysokości przyznanych
środków publicznych, stosownie do art. 15 ust. 2h pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
7. Stwierdzono:
na sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego, którego obowiązek sporządzenia wynika z art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
nie umieszczono daty wpływu do Urzędu Gminy w Chotczy (str. 42 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
na wpływających do Urzędu Gminy w Chotczy sprawozdaniach z wykonania zadania publicznego
umieszczać datę wpływu, mając na uwadze § 42 ust. 2 w związku z § 7 pkt 6 „Instrukcji kancelaryjnej”,
stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
8. Stwierdzono:
wydatek z tytułu dotacji przekazanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie zaklasyfikowano do paragrafu 2820 – „Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zamiast do
paragrafu 2360 – „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego” (str. 42 protokołu kontroli).
Wnioskuję:
wydatki klasyfikować do właściwego paragrafu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 – „Klasyfikacja paragrafów
wydatków i środków (z objaśnieniami)” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).
Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:
− Wójt Gminy Chotcza,
− Skarbnik Gminy Chotcza

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.