Jak napisać petycję?Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Napisanie petycji do władz lokalnych, rad gmin i decydentów powinno być powszechne w kontaktach z urzędnikami.

Do naszych urzędów/rad gmin/powiatu wpływa bardzo mało petycji. Petycje możemy również kierować do organizacji i instytucji społecznych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nie zadań publicznych.

Art. 63 Konstytucji RP:Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”

Organ, do którego jest kierowana petycja, ma obowiązek jej rozpatrzenia i poinformowania składającego, a także opinii publicznej, o uzasadnieniu i wyniku jej rozpatrzenia.

Władze nie mogą pozostawić petycji bez odpowiedzi, co czyni ją narzędziem wpływającym na ich aktywność wobec oddolnej inicjatywy obywatelskiej.

Po co pisać petycję? Na przykład w sprawie remontu drogi, pobocza, skoszenia lub nie koszenia traw, usunięcia śmieci, poprawy chodnika, zmiany prawa lokalnego, możliwości ustanowienia miejsca do handlu, ustanowieniu wydarzenia, uhonorowaniu kogoś, uchwalenia nowych przepisów czy setek innych rzeczy

Co musi zawierać petycja?

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą
podmiot wnoszący petycję;
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3. oznaczenie adresata petycji;
4. wskazanie przedmiotu petycji;
5. można dodać uzasadnienie i korzyści jakie mogą wyniknąć z realizacji prośby z petycji;
6. data, miejscowość, tytuł petycji(nieobowiązkowe).
7. podpis! (w wersji papierowej lub na skanie);
8.można dodać zgodę na ujawnienie swoich danych.

Petycja musi mieć formę pisemną. Poprawnie przygotowane pismo możemy zanieść do urzędu lub instytucji osobiście, wysłać pocztą tradycyjną, faksem, pocztą elektroniczną albo w innej formie elektronicznej, na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jeśli skierujemy  petycję do niewłaściwego urzędu ma on obowiązek przesłania jej w odpowiednie miejsce.

Więcej o petycjach!

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.