Izba Obrachunkowa masakruje Ciepielówciepielow.pl
Czas czytania: 4 min.
Listen to this article

Nie prowadzono ewidencji, nie egzekwowano, nie sprawdzono, nie wystąpiono, nie złożył, nie ustalił, nieprawidłowo, nie posiada planów, nie dokonał – to tylko niektóre uwagi z wystąpienia pokontrolnego RIO w UG Ciepielów.

Człowiek czyta i się zastanawia czy tam w ogóle ktoś pracuje? Czy tylko imprezami zajęci?

Poniższe wystąpienie skróciliśmy o wnioski, część wstępu i zakończenia; cały tekst TUTAJ.

Pan
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów

Wystąpienie pokontrolne

dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 11.07.2023 r.
Na podstawie ustawy[…]
przeprowadzona została w okresie od 16.05.2023 r. do 11.07.2023 r. kontrola kompleksowa gospodarki
finansowej Gminy Ciepielów.
Kontrola objęła okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wybrane zagadnienia z 2020 r. oraz 2022 r.
[…]
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki,
na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy, kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:
Księgowość i sprawozdawczość
1. Stwierdzono:
− w księgach rachunkowych Urzędu Gminy w Ciepielowie nie ewidencjonowano należności z tytułu
opłaty za zajęcie pasa drogowego, których obowiązek zapłaty przypada na lata następne (str. 11
protokołu kontroli);
− do konta 800 – „Fundusz jednostki” nie prowadzono ewidencji szczegółowej (str. 23 protokołu
kontroli);
− w zakresie dochodów z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
nie prowadzono ewidencji na koncie 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” (str. 45
protokołu kontroli);
− do konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” nie prowadzono ewidencji szczegółowej
według zobowiązanych do wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
(str. 75 protokołu kontroli).

2. Stwierdzono:
nie sprawdzono bądź nieprawidłowo sprawdzono złożone przez podatników deklaracje na podatek
od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych (str. 32, 33, 36, 37, 40, 41 protokołu
kontroli).

3. Stwierdzono:
nie egzekwowano od jednostek organizacyjnych Gminy Ciepielów nieposiadających osobowości
prawnej obowiązku złożenia deklaracji na podatek rolny (str. 33 protokołu kontroli).

4. Stwierdzono:
podatnikom podatku rolnego przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym, pomimo odebrania
od podatników nieuwierzytelnionych odpisów faktur stwierdzających wysokość poniesionych wydatków
oraz niewyegzekwowania od podatników zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych
i wymaganego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (str. 38 protokołu kontroli).

5. Stwierdzono:
nie wystąpiono do samorządowego kolegium odwoławczego o wyznaczenie organu właściwego
do załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych Wójta Gminy Ciepielów i Skarbnika Gminy
Ciepielów, a w konsekwencji decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego Wójtowi Gminy
Ciepielów i Skarbnikowi Gminy Ciepielów podpisał Wójt Gminy Ciepielów (str. 40 protokołu kontroli).

6. Stwierdzono:
Urząd Gminy w Ciepielowie nie złożył deklaracji na podatek leśny (str. 40 protokołu kontroli).

7. Stwierdzono:
umorzono z urzędu zaległości podatkowe w oparciu o przepisy art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja
podatkowa, pomimo że organ podatkowy nie ustalił, czy zaistniały przesłanki do umorzenia zaległości
podatkowych z urzędu, wskazane w powyższym przepisie (str. 43 protokołu kontroli).

8. Stwierdzono:
brak uchwały Rady Gminy Ciepielów w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, budowy
urządzeń infrastruktury technicznej (str. 44 protokołu kontroli).

9. Stwierdzono:
nagrodę jubileuszową, do której pracownik nabył prawo w dniu 15.06.2022 r., wypłacono w dniu
27.07.2022 r. (str. 49 protokołu kontroli).

10. Stwierdzono:
− wydatek z tytułu zapłaty za usługę polegającą na wymianie uszkodzonego panelu zaklasyfikowano
do paragrafu 4300 – „Zakup usług pozostałych” zamiast do paragrafu 4270 – „Zakup usług
remontowych” (str. 53 protokołu kontroli);
− dochody z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zaklasyfikowano
do paragrafu 0470 – „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zamiast
do paragrafu 0550 – „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (str. 75
protokołu kontroli).

11. Stwierdzono:
w protokołach postępowania o udzielenie zamówienia nie wymieniono wszystkich załączników
do protokołów (str. 61, 64 protokołu kontroli).

12. Stwierdzono:
wniesione w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przechowywane jest
na nieoprocentowanym rachunku bankowym (str. 61 protokołu kontroli).

13. Stwierdzono:
w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w punkcie „Informacja o cenie wybranej
oferty/wartości zawartej umowy oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną/kosztem” wykazano
wartości w kwotach netto zamiast w kwotach brutto (str. 61 protokołu kontroli).

14. Stwierdzono:
nieprawidłowo prowadzono ewidencję gminnego zasobu nieruchomości (str. 73 protokołu kontroli).

15. Stwierdzono:
Gmina Ciepielów nie posiadała planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (str. 73
protokołu kontroli).

16. Stwierdzono:
nie dokonano waloryzacji czynszu najmu i czynszu dzierżawnego, wbrew postanowieniom umów najmu
i umów dzierżawy (str. 75, 76, 77 protokołu kontroli).

17. Stwierdzono:
wskazany w fakturach termin płatności czynszu najmu i czynszu dzierżawnego, był niezgodny
z terminem płatności ustalonym w umowach najmu i umowie dzierżawy (str. 75, 76, 77 protokołu
kontroli).

18. Stwierdzono:
księgi pomocnicze prowadzone w postaci luźnych kart kontowych nie zostały oznaczone nazwą
jednostki, której dotyczą (str. 77 protokołu kontroli).

19. Stwierdzono:
podwyższano czynsz najmu lokali mieszkalnych, nie dokonując na piśmie wypowiedzenia
dotychczasowej wysokości czynszu (str. 79 protokołu kontroli).

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:
− Wójt Gminy Ciepielów,
− Skarbnik Gminy Ciepielów.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia
pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
[…]
Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze
określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
ZASTĘPCA PREZESA
Bożena Zych

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.