Ankieta. Katarzyna Barbara Badeńska. Nowa Burmistrz Sienna?Czas czytania: 11 min.

Prosimy o podanie imienia, nazwiska i wieku:

Katarzyna Barbara Badeńska, lat 40

Prosimy o podanie nazwy komitetu.
Komitet Wyborczy Wyborców Otwarta Gmina

Prosimy o informację na jakie stanowisko Pani/Pan kandyduje i z jakiego okręgu:
Burmistrz Miasta i Gminy Sienno
Sienno

Prosimy o podanie wykształcenia, szkoły, specjalności:
Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalizacji: Informatyka Ekonomiczna, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wstęp – Prosimy o przedstawienie się. Jeśli była Pani/Pan już radnym/wójtem/burmistrzem prosimy o opisanie swoich dokonań.
Nazywam się Katarzyna Badeńska, mam 40 lat, pochodzę z Ostrowca Świętokrzyskiego. Z gminą Sienno jestem związana od 2010 roku, natomiast od 3 lat jestem prawowitą mieszkankom Nowej Wsi, rodzinnej miejscowości mojego męża.
Jestem dumną mamą trójki dzieci: Oliwi, Stasia i Antosia – uczniów Szkoły Podstawowej w Siennie im. Teofila Banacha oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie im. Jana Chorosińskiego. Jestem żoną Łukasza, emerytowanego strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jestem magistrem w zakresie Informatyki Ekonomicznej i absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodatkowo odbyłam szereg szkoleń specjalistycznych, które pozwoliły mi zdobyć pracę w sektorze bankowym, z którym byłam związana przez 9 lat. Dzięki temu zdobyłam bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami, organizacji pracy oraz kontroli zarządczej.
Pojawienie się dzieci sprawiło, że zdecydowałam się zając ich opieką, wychodząc z założenia, że kariera poczeka, a one potrzebują mnie tu i teraz.
Od 10 lat wspieram męża w prowadzeniu własnego gospodarstwa sadowniczego, które z sukcesem rozwijamy, m.in. dzięki umiejętności pozyskiwania dotacji zewnętrznych, oraz pracy rąk własnych.
Wspólnie z mężem angażujemy się w wychowywanie naszych dzieci, uczymy ich, że szacunek do drugiego człowieka, uprzejmość i dobre maniery są najważniejsze. Wspieramy ich w spełnianiu marzeń i realizacji celów.
Najważniejszymi wartościami dla mnie są: rodzina, pracowitość, uczciwość i szczerość.

Zaczynamy pytania!

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy w okręgu, który Pani/Pan reprezentuje? Jakie są największe i obecnie najpilniejsze potrzeby powiatu lub gminy (w zależności gdzie Pani/Pan kandyduje)?
Na chwilę obecną zauważam kilka najpilniejszych potrzeb na terenie gminy Sienno, należą do nich mi.: kondycja dróg powiatowych, gminnych, w tym również dojazdowych do posesji oraz pól, doświetlenie terenów zabudowanych i wydłużenie czasu gaśnięcia lamp ulicznych , budowa chodników oraz ścieżek rowerowych tam, gdzie to konieczne oraz możliwe, zapewnienie opieki dla najmłodszych, konieczność powstania żłobka, zapewnienie opieki osobom starszym, poprzez utworzenie Dziennego Domu Seniora, zniwelowanie barier z korzystania z budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Miasta i Gminy Sienno, zadbanie o miejsca integracji społecznej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warto podkreślić, że priorytety te mogą się zmieniać w czasie w zależności od zmieniających się potrzeb społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Dlatego też istotne jest regularne monitorowanie sytuacji i dostosowywanie działań gminy do bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

Czy po wygranych wyborach będzie Pani/Pan organizować cykliczne spotkania ze swoimi wyborcami? Jak często?
Jeżeli dostanę kredyt zaufania od społeczeństwa na to stanowisko, będę dążyła do regularnego kontaktu z moimi wyborcami oraz będę chciała wprowadzić ankiety społeczne. Organizacja cyklicznych spotkań jest tylko jednym ze sposobów na to, aby pozostać w kontakcie z mieszkańcami, ich potrzebami i opiniami. Częstotliwość tych spotkań będzie uwarunkowana od potrzeb społeczności. Ważne jest, aby te spotkania były otwarte, dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i stanowiły okazję do otwartego dialogu, słuchania opinii i reagowania na ich potrzeby, a nie stanowiły monolog o tym , co jest zrobione a co zaplanowane do działania na terenie gminy.

Czy po wygranych wyborach na wójta/burmistrza będzie Pani/Pan publikować na stronie urzędu (nie BIP)lub swojej comiesięczne sprawozdanie z pracy?
Tak

Czy po wygranych wyborach udostępni Pani/Pan mieszkańcom możliwość zadawania pytań droga elektroniczną, w jaki sposób i gdzie będą publikowane?
Tak, udostępnienie mieszkańcom możliwości zadawania pytań drogą elektroniczną może być bardzo skutecznym sposobem na umożliwienie szerokiego udziału w dialogu społecznym. Tego rodzaju formę kontaktu można utworzyć za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej, platformy społecznościowej oraz możliwości zadawania pytań drogą e-mail do burmistrza. Jeżeli chodzi o publikację odpowiedzi na pytania, będzie ona zależeć od preferencji urzędu. Może to być na przykład dedykowany dział na stronie internetowej, można przyjąć też formę bieżącego dialogu w mediach społecznościowych. Wybór właściwej drogi porozumiewania się drogą elektroniczną powinien być uzależniony od charakteru zadawanych pytań i częstotliwości zainteresowania społeczności lokalnej tą formą komunikacji.

Czy jest Pani/Pan za tym, aby każda zapłacona przez urząd faktura była opublikowana na stronie urzędu? Jakie działania Pani/Pan podejmie w tym celu?
Opublikowanie każdej zapłaconej faktury na stronie urzędu może być skutecznym sposobem na zwiększenie przejrzystości finansowej i umożliwienie mieszkańcom monitorowania wydatków publicznych. Aby zrealizować ten cel, wymagany jest szereg działań w zakresie konsultacji z zespołem odpowiedzialnym za finanse urzędu, szkolenia pracowników oraz przegląd przepisów prawnych. Popieram inicjatywy, które promują otwartość i przejrzystość władz lokalnych, dlatego też postaram się podjąć wszelkie kroki, aby umożliwić publikację faktur urzędu na stronie internetowej, jeśli będzie to możliwe.

Czy jest Pani/Pan za funduszem sołeckim? Prosimy o wyjaśnienie decyzji. Czy jest Pani/Pan za budżetem obywatelskim? Dlaczego?
Uważam, że fundusz sołecki może być bardzo skutecznym narzędziem do zwiększania zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy oraz do umożliwienia realizacji projektów i inicjatyw, które najlepiej odpowiadają na potrzeby konkretnej społeczności. Fundusz sołecki pozwala mieszkańcom na bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatkowania środków publicznych na projekty i inwestycje, które to dla są najważniejsze. Daje to poczucie odpowiedzialności i wspólnoty, a także przyczynia się do wzrostu lokalnego zaangażowania.
Jestem również za budżetem obywatelskim. Jest to inicjatywa, która umożliwia mieszkańcom bezpośredni udział w decydowaniu o części budżetu gminy poprzez głosowanie na projekty zgłoszone przez społeczność. Budżet obywatelski jest przykładem zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji oraz promuje lokalne inicjatywy i potrzeby społeczności. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno fundusz sołecki, jak i budżet obywatelski są instrumentami promującymi zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

Jak Pani/Pan zamierza się przyczynić do powstawania nowych miejsc pracy, ochrony obecnych i ściągania nowych inwestycji lub zachęcania do podejmowania działalności gospodarczej? Proszę w odpowiedzi wykluczyć jakiekolwiek działania PUP.
Gmina Sienno, jest to teren, gdzie głównym naszym atutem jest szkolnictwo oraz rolnictwo. Brakuje na naszym terenie strefy ekonomicznej. Na naszym rynku działają głównie niewielkie lokalne przedsiębiorstwa. Uważam, że należy je wspierać poprzez ułatwienie dostępu do finansowania i dotacji na rozwój działalności oraz szkoleń i konsultacji biznesowych. Należy również zwrócić uwagę na promocję naszej gminy oraz starać się pozyskać nowych inwestorów na naszym terenie, ze szczególny zwróceniem uwagi na ewentualne stwarzanie zagrożenia funkcjonowania dla obecnej grupy przedsiębiorców. Stawiam również na równe szanse w pozyskiwaniu pracy na terenie naszej gminy w drodze rzetelnie przeprowadzonych konkursów na wolne stanowiska, zwłaszcza te urzędowe, a nie tak jak dotychczas poprzez konotacje rodzinne.

Jakie działania Pani/Pan zamierzają podjąć w celu ochrony rolników i produkcji rolnej na naszym terenie?
Ochrona rolników i produkcji rolniczej jest kluczowa, ponieważ rolnictwo odgrywa istotną rolę w lokalnej gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wsparcia finansowego dla tej grupy, poprzez dostęp do dotacji, kredytów preferencyjnych oraz programów wsparcia inwestycyjnego. Zapewnienie pomocy merytorycznej w aplikowaniu o środki na rozwój rolnictwa. Wdrożenie procesu promocji lokalnej produkcji rolno – spożywczej poprzez organizowanie targów, festiwali, na których można podjąć działania marketingowe oraz zapewnienie dostępu do rynku zbytu dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami gastronomicznymi oraz promocje produktów lokalnych w sklepach spożywczych. Działając w tych obszarach, będę dążyła do zapewnienia stabilności i rozwoju sektora rolniczego na naszym terenie oraz do ochrony interesów i potrzeb naszych rolników.

Czy będzie Pani/Pan postulował bezpłatny transport dla uczniów szkół podstawowych i średnich w celu wyrównywania szans? Czy będzie Pani/Pan postulował bezpłatny transport dla osób po 75 roku?
Na terenie naszej gminy jest zapewniony transport dla uczniów szkół podstawowych. Jestem otwarta na rozważenie propozycji wprowadzenia bezpłatnego transportu również dla uczniów szkół średnich oraz dla osób powyżej 75 roku życia, pod warunkiem, że analiza ekonomiczna oraz konsultacje społeczne wykażą, że taki krok byłby korzystny dla społeczności lokalnej oraz byłby finansowo możliwy do zrealizowania. Jeśli propozycje te zostaną uznane za korzystne i wykonalne, będę popierała ich wprowadzenie w celu poprawy jakości życia mieszkańców mojej gminy.

Jak zamierza Pani/Pan zwiększać rozpoznawalność naszych gmin/powiatu?  Czy teren naszego powiatu jest atrakcyjny turystycznie? Czy planuje Pani/Pan działania aby to zmienić?
Jeden z wielu aspektów nad jakim chcę pochylić się w pierwszej kolejności, jeżeli będę mieć tę możliwość po wygranych wyborach samorządowych jest poprawa atrakcyjności naszej gminy pod kątem turystycznym. Trzeba się skupić nad marketingiem i promocją, aby turyści chcieli choć na chwilę u nas pozostać na więcej niż jedną dobę. Musimy stworzyć jak najwięcej miejsc przyjaznych zarówno dla naszych mieszkańców, jak i turystów. Będę dążyła do inwestowania w rozwój infrastruktury turystycznej, takiej jak ścieżki rowerowe, miejsca wypoczynku i noclegu czy reklamę istniejących obiektów kulturalno-rozrywkowych, zabytków, które będą przyciągać turystów i zachęcać ich do spędzenia większej ilości czasu w naszym regionie. Będę promować imprezy kulturalne, istniejące trasy turystyczne czy lokalne wyroby na arenie ogólnopolskiej.

Czy według Pani/Pana są potrzebne ścieżki rowerowe? Jeśli tak to gdzie? Jeśli nie to dlaczego?
Ścieżki rowerowe są bardzo przydatne dla społeczności, ponieważ promują aktywny tryb życia. Oczywiście lokalizacja i długość ścieżek rowerowych, będzie różna w zależności od specyfiki danej miejscowości, stanu obecnych traktów oraz potrzeb społeczności lokalnej. Warto przeprowadzić odpowiednie konsultacje społeczne i analizy, aby ustalić najlepsze miejsca dla budowy ścieżek rowerowych i zapewnić, że będą one odpowiednio wykorzystywane i spełniały potrzeby mieszkańców oraz odwiedzających nasz teren turystów. Nie popieram wykonywania projektów, które nie spełniają swojej funkcji i nie są potrzebne a zostały wykonane tylko ze względu na możliwość pozyskania dotacji.

Jak zamierza Pani/Pan poszerzyć świadomość kobiet i mężczyzn w zakresie zdrowia? Jak Pani/Pan zamierza polepszyć i upowszechnić ochronę zdrowia na terenie gminy/powiatu. Czego według Pani/Pana brakuje?
Aby poszerzyć świadomość kobiet i mężczyzn w zakresie zdrowia oraz polepszyć i upowszechnić ochronę zdrowia na terenie gminy należy skupić się przede wszystkim na zwiększeniu świadomości dotyczącej zagrożeń zdrowotnych. Najczęstszymi formami może być organizacja działań edukacyjnych i warsztatów dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, higieny osobistej oraz znaczenia regularnych badań kontrolnych w zachowaniu zdrowia kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Postaram się przeprowadzić kampanie zdrowotne dotyczące najbardziej powszechnych problemów zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Przy współpracy z istniejącymi podmiotami POZ będę przeprowadzać regularne analizy i badania dotyczące potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej, aby dostosować działania i inwestycje do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.

Jak Pani/Pan zamierza wspierać seniorów na wsiach. Chodzi o osoby które nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych gmin ponieważ mają za daleko, nie mają na bilet, etc. KGW nie spełniają ich oczekiwań ponieważ nie wszędzie są.
Wspieranie seniorów na wsiach, zwłaszcza tych, którzy mają trudności z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych ze względu na odległość, brak środków finansowych czy ograniczone możliwości mobilności, jest bardzo ważnym   aspektem do poprawy w małych gminach oddalonych od dużych miast, gdzie dostępność oferty dla seniorów jest nieproporcjonalnie większa. Zamierzam rozwijać programy transportu dla seniorów, które umożliwią im bezpłatne lub tanie podróżowanie do miejsc kulturalnych i rekreacyjnych, takich jak teatry, muzea czy kluby seniora, dzięki programom rządowym i innym dotacjom oraz mniejszymi grantami na organizację pojedynczych wydarzeń dla seniorów. Bez wątpienia te i inne działania ułatwi utworzenie na terenie gminy Centrum Aktywności Lokalnej. Planuje również powołać do życia Dzienny Dom Seniora, miejsce, gdzie osoby starsze będą mogły być pod dobrą opieką, w gronie swojej grupy wiekowej, gdzie będą mieli zagwarantowane warsztaty, gry oraz co najważniejsze ciepły posiłek każdego dnia. Wiąże się to również z zapewnieniem transportu dla takich osób, ponieważ nie każdy ma możliwość sam sobie z tym poradzić.

Jak zamierza Pani/Pan kultywować tradycje regionu, których niestety nie realizują obecne KGW. Czy według Pani/Pana jednak je realizują? Jakie działania KGW poza potańcówkami i stoiskami na imprezach zna Pani/Pan?
Podtrzymywanie tradycji regionalnych jest ważnym elementem budowania tożsamości lokalnej i społecznej, dlatego też zamierzam podjąć działania w celu wsparcia i promocji istniejących Kół Gospodyń Wiejskich. Zależy mi na tym, aby każde sołectwo utworzyło właśnie taką organizację. KGW są bardzo dobrym pomysłem na integrację społeczeństwa na danym terenie. Wspólne działania zachęcają do dalszej współpracy, umacniają więzi między mieszkańcami sołectwa a także promowaniu go na terenie gminy, powiatu czy województwa. Ważny jest też fakt, aby działania KGW stale rozszerzać o m. in. organizacje warsztatów rzemieślniczych (np. koronkarstwo, haftowanie, wycinanie z papieru), organizację kursów kulinarnych i degustacji potraw regionalnych, promocja lokalnych produktów spożywczych i rękodzieła na targach i festiwalach oraz działania charytatywne i społeczne, takie jak pomoc seniorom, wsparcie rodzin w potrzebie czy organizacja zbiórek na cele dobroczynne.
Wspierając zarówno Koła Gospodyń Wiejskich, jak i inne inicjatywy lokalne, można skutecznie promować i kultywować tradycje regionu oraz przyczynić się do budowania silnej tożsamości lokalnej.

Czy jest Pani/Pan za zwolnieniem osób o najniższych dochodach z podatków? Jakie inne wsparcie/program Pani/Pan zaproponuje? Czy gminy/powiat powinny mieć własny, oddzielny system typu 800+? Oczywiście z mniejszymi kwotami.
Jestem zdania, że istnieje potrzeba wsparcia osób o najniższych dochodach poprzez różnorodne formy wsparcia. Jednakże samo zwolnienie z podatków nie jest jedynym sposobem, aby zapewnić pomoc tym, którzy jej potrzebują. Trzeba starać się realnie sięgać po środki z programu pomocy społecznej. Rozszerzyć je warto o wsparcie fundacji. Najważniejsze jest to, aby osoby w trudnej sytuacji nie zostawiać bez pomocy i wsparcia. Musimy mieć na uwadze fakt, że występują w naszej gminie również sytuacje losowe, utrata mienia i dorobku całego życia.  Należy sięgać po aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Czy gmina/powiat powinna wybudować mieszkania na wynajem? Ile?
Nie zagłębiałam się nad tym tematem i na chwilę obecną nie mam zdania w tej kwestii.    Nie znam gminy, która w 100% zaspokoiłaby potrzeby mieszkaniowe mieszkańców więc jest to pole do działań.

Czy jest Pani/Pan za prawem do aborcji do 12 tygodnia życia?
Nie

Jak Pani/Pan ocenia Unię Europejską?
Pod kontem inwestycyjnym, jest dużo programów dofinansowania z których można skorzystać.

Prosimy o podanie profili społecznościowych lub stron internetowych, dzięki którym mieszkańcy będą mieli z Panią/Panem kontakt. Teraz i w przyszłości.
http://facebook.com/badenskanaburmistrza

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.