Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewienioweCzas czytania: 2 min.

Inwestycje i premie leśno-zadrzewieniowe

 

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS 2023–2027) wdrażane są m. in. następujące interwencje leśno-zadrzewieniowe:

  • 10.11. – Zalesianie gruntów rolnych
  • 10.12. – Tworzenie zadrzewień śródpolnych
  • 10.13. – Zakładanie systemów rolno-leśnych
  • 10.14. – Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych
  • 8.8. – Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych

Powyższe interwencje ze względu na swoją specyfikę są do siebie zbliżone.

Interwencja Zalesianie gruntów rolnych dedykowana jest do gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich. Z kolei interwencja Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych skierowana jest do lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które wymagają znaczących nakładów w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Wsparcie w ramach tej interwencji przyznawane jest na inwestycje polegające na wprowadzaniu podsadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru, w celu wzrostu różnorodności biologicznej, a także zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla z atmosfery. Wsparciem objęte jest też wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, które przyczyniają się do zwiększania odporności drzewostanów na zmiany klimatyczne. Interwencja Tworzenie zadrzewień śródpolnych prowadzi do urozmaicenia krajobrazu rolniczego, wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej na obszarach wiejskich, stanowiąc miejsce bytowania i bazę pokarmową dla wielu organizmów. W ramach PS 2023-2027 przyznawane będzie również wsparcie na Zakładanie systemów rolno-leśnych. Jest to nowy rodzaj inwestycji, niewdrażanej dotychczas w Polsce, w ramach WPR. Systemy rolno-leśne to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne.

Jednocześnie od 2023 r. zwiększono stawki premii zalesieniowej beneficjentom z PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, co pozwoli na jednolite podejście i stosowanie analogicznych stawek dla wszystkich beneficjentów działań zalesieniowych.

Broszury informacyjne:

Materiały

Do pobrania
Prezentacja​_-​_Interwencje​_leśno-zadrzewieniowe.pdf 5.63MB

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.