W Lipsku będzie technikum wojskowe?Czas czytania: 3 min.

Uchwała Nr LXXVI/423/2024

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

Na podstawie:
– art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107),
– art. 28a  ust. 5 i 7 pkt 2 w związku z art. 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),

Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1
1.    Postanawia się złożyć wniosek do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie od dnia 1 września 2024 roku oddziału przygotowania wojskowego w Technikum
w Lipsku, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko.
2.    Przyjmuje się zobowiązanie do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Technikum w Lipsku.

§ 2
1.    Treść wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie zezwolenia na utworzenie od dnia 1 września 2024 roku oddziału przygotowania wojskowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.     Treść zobowiązania organu prowadzącego do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w pozostałych oddziałach Technikum w Lipsku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Upoważnia się Starostę Lipskiego do przekazania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w ustawie Prawo oświatowe do Ministra Obrony Narodowej w terminie do 31 marca 2024 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28a ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących i technikach mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego (w skrócie OPW) po uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. OPW są rodzajem klas wojskowych, w których oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego realizowany jest program szkolenia, na który składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także obóz szkoleniowy. Zajęcia są realizowane na terenie szkoły i patronackiej jednostki wojskowej wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej.
Już w 2000 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku utworzono klasę o profilu wojskowym.  Profil wojskowy cieszył się zainteresowaniem uczniów, którzy mogli poszerzać swoją wiedzę w zakresie wojskowości i spraw obronnych, a także    nabywać umiejętności strzelania z broni pneumatycznej w strzelnicy utworzonej w piwnicach internatu. Utworzenie OPW w Technikum w Lipsku stanowiłoby wyjście naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom młodzieży oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku. Szkoła posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i zaplecze do prowadzenia OPW. Warto wspomnieć, że w 2023 roku w szkole została utworzona strzelnica wirtualna.
Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono OPW, w przypadku gdy będzie on liczył co najmniej 15 uczniów, może zostać udzielone wsparcie w formie dotacji celowej
w wysokości do 80% kosztów na:
•    zakup raz na cykl kształcenia całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału służącego do realizacji programu szkolenia,
•    zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego kształcenie w oddziale.
Ponadto dla uczniów OPW zostały wprowadzone wagi zwiększające subwencję oświatową. Absolwenci OPW mogą skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego oraz otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.
Zgodnie z art. 28a ust. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa do Ministra Obrony Narodowej organ prowadzący szkołę w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział ma rozpocząć działalność.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Materiały

Załacznk Nr 1 do uchwały RP 432
WNIOSEK​_OPW​_2024​_-​_Załacznik​_Nr​_1.pdf 0.80MB
załącznik nr 2 do uchwały RP 432
Załącznik​_nr​_2​_zobowiązanie​_organu​_prowadzącego.pdf 0.27MB

Nasz sondaż. Zagłosuj

Burmistrz ma romans z urzędniczką. Czy w takiej sytuacji powinni pracować w jednym urzędzie?

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

4 Komentarze

 1. Pytanie ile osób to będą Polacy a ile ukraińcy/kazachowie?
  A ile osób pójdzie tam bo będzie chciało?
  I wreszcie: Ile pieniędzy z marnujemy na to liceum biorąc pod uwagę że jest takowe w solcu

 2. W pierwszej kolejności zajeli by sie kadrą, nauczyciele którzy są z przymusu, dręczą uczniów, robią z siebie wielkich nauczycieli, chronieni są przez dyrektora który tez się nie wykazuje. Mowa m.in o […].

  • Pierwsze słyszę żeby ktokolwiek kogoś dręczył 😉 mówię to jako absolwent sprzed paru lat. Zamiast tego nauczyciele podchodzili do mnie z szacunkiem, wyrozumieniem i zawsze byli gotowi pomóc gdy coś ciężej wchodziło do głowy. Mam dobre porównanie do jednej z obecnych szkół ponadpodstawowych , więc uprzedzam że wiem co mówię 🙂 ja szkołę gorąco polecam, bo wiem że gdyby nie ona to swoich marzeń bym nie spełniał. pozdrawiam całą kadrę nauczycielską, a obecnym uczniom polecam przykładać się do nauki szczególnie przed maturą 😀

   • Widocznie byłes ta osoba która wchodzi w[…] i sie podlizuje dla nauczyciela, nie majac swojego zdania, tam juz dawno powinno sie przyjrzeć kuratorium

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.