Ukryte nagrody Skarbnika. cz2Pieniądze, Monety
Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 63 §2, §3 i §3a (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) tego aktu i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o informacji publicznej (Dz.U. 2022 r. poz. 902) wzywa do usunięcia braków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez

podpisanie wniosku w formie tradycyjnej oraz doręczenie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą lub opatrzenie wniosku w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

UZASADNIENIE 

W dniu 4 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą doręczony został wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął z adresu mailowego mojelipsko@gmail.com

Jakkolwiek zasadniczo wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga zachowania wymogów formalnych ani wskazywania danych wnioskodawcy, to jednak w sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wydania decyzji odmownej, do której stosowane z mocy art. 16 ust. 2 ustawy o informacji publicznej przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wymogi stawiane wnioskowi rosną

Po przesłaniu przez organ w dniu 18 lipca 2023 r. informacji publicznej w częściowym zakresie oraz wezwania do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej po analizie przedmiotowego wniosku stwierdza się, że w sprawie występuje wysokie prawdopodobieństwo wydania decyzji administracyjnej

W takiej sytuacji, wobec treści art. 16 ust. 2 ustawy z 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Wniosek wysłany drogą mailową nie spełnia wymogów zasady pisemności, o jakiej mowa w art. 14 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tym samym wniosek w tym zakresie zawiera braki formalne

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wymagają, aby podanie było podpisane lub, jeśli wniesiono je w formie elektronicznej, aby opatrzono go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniano W sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (tak art. 63 §3 i §3a K.p.a.), a ponadto wymagają podania adresu wnoszącego (art. 63 §2 K.p.a.). Wniesiony wniosek niewątpliwie wymogów tych nie spełnia. W tej sytuacji na podstawie art. 64 §2 K.p.a. należało wezwać jak na wstępie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.