Skarga na kierownika GOPSCzas czytania: 3 min.

UCHWAŁA NR LXV/428/2023
RADY GMINY SIENNO
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennie.


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.
poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 07.12.2023 roku i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji:
1. Rada Gminy postanawia uznać skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. W zakresie jakim skarga dotyczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rada
Gminy postanawia przekazać wg. właściwości skargę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Sienno
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sienno, zobowiązując
Przewodniczącego do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Sienno: Roman Markiewicz

Uzasadnienie
W dniu 7 grudnia 2023 roku do Rady Gminy Sienno wpłynęła skarga mieszkańca gminy Sienno Pana M. na
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Siennie.
W treści skargi, skarżący podnosi wobec kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie
zarzuty dotyczące problemu alkoholowego skarżącego, nakłaniania policji aby założyła skarżącemu „Niebieską
Kartę” oraz namawiania przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podjęcia czynności przez
żonę skarżącego zmierzających do uzyskania rozwodu.
Wobec Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skarżący podnosi zarzuty, iż zmuszała
go do podjęcia przymusowego leczenia w szpitalu.
W dniach 13 oraz 20 grudnia 2023 roku odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z przepisem artykuł 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego – dalej jako: k.p.a jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest co do zasady Rada Gminy.
Wobec czego Rada Gminy Sienno po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
jak również po zapoznaniu się z treścią wniesionej skargi oraz po przeanalizowaniu podniesionych zarzutów
uznała, że skarga w odniesieniu do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bezzasadna.
Jak wynika z wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie Pani kierownik
stanowczo zaprzecza zarzutom zawartym w skardze. Kierownik podkreśla, że nigdy nie namawiała żony
skarżącego do rozwodu, nie użyła również zwrotu, że skarżący jest alkoholikiem, nie żądała aby podjął
leczenia w szpitalu, nie namawiała policji żeby założyła skarżącemu „Niebieską Kartę”.
Zgodnie z art. 41
ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wójt burmistrz lub prezydent miasta powołuje gminną
komisję rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA), która w szczególności inicjuje działania
w zakresie zadań gminy z art. 41 ust. 1 w/w ustawy oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego. Wójt sprawuje więc bezpośredni nadzór nad działalnością GKRPA. Do skargi ma
więc zastosowanie artykuł 229 pkt 7 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi że organem
właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności innego organu administracji rządowej,
organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego
stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.
W zakresie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rada Gminy uznała, że
nie jest organem właściwym do rozpatrzenia. Skarga powinna zostać przekazana do Wójta Gminy Sienno.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Burmistrz ma romans z urzędniczką. Czy w takiej sytuacji powinni pracować w jednym urzędzie?

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.