„Pszczoły nasze życie” – konkursCzas czytania: 8 min.
Listen to this article

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów Szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z obszaru działania LGD (Gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Sienno, Lipsko, Solec nad Wisłą, Rzeczniów) do udziału w konkursie pn. „Pszczoły nasze życie” organizowanego w ramach operacji własnej „Pszczoły nasze życie” realizowanej z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. PROW na lata 2014-2020″.

Regulamin Konkursu zamieszczony został poniżej. Wszelkie informacje oraz cele konkursu zostały wyjaśnione w Regulaminie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 41-252-72-33.

Czas na wysyłkę prac – do 22.03.2024 r.!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PSZCZOŁY- NASZE ŻYCIE”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie plastycznym „PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE”, zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych oraz zasady nagradzania
zwycięzców i wyróżnionych.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny
Krąg”, KRS: 0000313678, NIP: 661 232 01 01, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, woj.
świętokrzyskie, tel./fax (41) 252-72-33, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 22.01.2024 r. – 22.03.2024 r.
4. Informacje o Konkursie w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej
Organizatora www.krzemiennykrag.info oraz na profilu FB Organizatora.
5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską,
b. popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń
wynikających ze zmniejszania ich populacji,
c. kreowanie postaw świadomych odpowiedzialności człowieka za przyszłość
Ziemi,
d. kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym
uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu,
e. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych,
f. motywowanie uczniów do rozwijania pasji ekologicznych i artystycznych,
g. kształtowanie wrażliwości estetycznej,

h. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnej
postawy wobec przyrody.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
z terenu Krzemiennego Kręgu (Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipsko,
Chotcza, Rzeczniów, Solec nad Wisłą, Sienno).
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
a. Uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV (6 nagród),
b. Uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII i szkół ponadpodstawowych
(6 nagród).
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać dowolne, artystyczne wizje
autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu,
b. rozmiar – praca konkursowa płaska powinna być wykonana w formacie A3 (297 x
420 mm), – praca konkursowa przestrzenna bez ograniczeń,
c. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek,
węgiel, technika przestrzenna, wykonanie: dowolne,
d. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora (dotyczy
prac indywidualnych),
e. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach
plastycznych, wystawach, itp.
2. Każda praca plastyczna winna być odpowiednio opisana:
a. autor podpisuje pracę na odwrocie,
b. do pracy dołącza zaklejoną kopertę, w której umieszcza metryczkę – swoje
dane osobowe wraz z adresem do korespondencji oraz nr tel. i adresem email
(jeśli ma), a także niezbędne załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu,

c. każda praca przy zgłoszeniu otrzyma swój indywidualny numer, który będzie
jej identyfikatorem.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem
w Konkursie są obligatoryjne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie przez Organizatora.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesyłać
pocztą, kurierem w terminie do dnia 22 marca 2024 roku na adres: Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów,
a korespondencję opatrzeć dopiskiem: Konkurs PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE
oraz podać kategorię (klasy I – IV lub V-VIII i szkół ponadpodstawowych).
4. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać
autora.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w §4 ust. 1
Regulaminu, nadesłane lub dostarczone do 22 marca 2024 r. (obowiązuje data stempla
pocztowego).
6. Do pracy konkursowej powinny być załączone w zaklejonej kopercie, podpisane przez
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia,
których treść zawiera załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu wraz z metryczką pracy.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się
z trzech członków.
2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz
harmonogram posiedzenia Komisji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów.
7. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. sposób ujęcia tematu,
c. oryginalność i kreatywność ujęcia ogólnej problematyki pszczelarskiej,
d. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3. Ogłoszenie wyników konkursu czyli wręczenie nagród wraz z prezentacją najlepszych
prac nastąpi do dnia 26 kwietnia 2024 r. w Bałtowie. Informacja o miejscu
i godzinie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Organizatora oraz profilu FB Organizatora.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymają cenne nagrody
rzeczowe.
2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo
do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił
wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.

§9.
EKSPOZYCJA PRAC
1. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości
wręczenia nagród i wyróżnień.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nadesłanych prac.
§10.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym
m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje
odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany
wchodzą w życie po 2 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora.
Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
2. Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny dla rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika
konkursu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Lokalną Grupę
Działania „Krzemienny

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
NAZWA SZKOŁY
………………………………………
………………………………………
ADRES SZKOŁY
………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA
POD KIERUNKIEM KTÓREGO PRZYGOTOWANO PRACĘ
……………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA PRAWNEGO:
……………………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………….jako przedstawiciel
ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………,
będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
klasa: …………, do konkursu plastycznego pn. „PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE”,
organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”,
Bałtów 55, 27-423 Bałtów, dla uczniów szkół podstawowych (zwanego dalej Organizatorem),
oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie
na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania
niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie
wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie
i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora

dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam
Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym
powyżej.
Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór
jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
…………………………………….. ……………………………………..
(data i podpis – przedstawiciel ustawowy (data i podpis Organizatora)
autora/opiekun prawny autora)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
Obowiązek informacyjny dla rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika konkursu
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania
„Krzemienny Krąg”
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Krzemienny Krąg” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Bałtów 55, 27-423 Bałtów.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Bałtów 55, 27-423 Bałtów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@krzemiennykrag.info
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z udziałem w konkursie dla dzieci i młodzieży
organizowanego Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Krzemienny Krąg” „PSZCZOŁYNASZE ŻYCIE”, w szczególności zgłoszeniem uczestnictwa, udziału w konkursie, wykorzystania
prac wyłonionych w drodze konkursu, publikacji wyników, odbioru przyznanych nagród,
udostępnienia wizerunku, publikacji relacji z wydarzenia na stronie internetowej, prasie oraz radiu –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności
dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone
niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich nie podanie
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, ………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ……………………………………………………………………w tym wizerunku
(zdjęć oraz nagrań).
……………………………… ……………………………………
/Miejscowość, data/ /podpis rodzica/opiekuna prawnego/
osoby sprawującej pieczę zastępcza*

Ja, ………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w tym wizerunku (zdjęć oraz nagrań).
……………………………………… ……………………………………….
/Miejscowość, data/ /podpis/

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.