Praca w gospodarstwie rolnym. Powiększ za darmo swój staż pracy!Czas czytania: 6 min.

Osoby, które brały lub biorą czynny udział w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, własnego, współmałżonka czy rodziców mają możliwość zaliczenia tych okresów do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jest to ważne dla młodych pracowników – dostaną wcześniej większy urlop i dla pracowników budżetówki – dostaną wcześniej większy urlop i  nagrodę jubileuszową.

Wystarczy złożyć wniosek do gminy!

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wprowadza kilka warunków, które musi spełnić pracownik, aby okres jego pracy w gospodarstwie rolnym mógł zostać zaliczony do stażu pracy. Wliczenie tego okresu jest korzystne dla pracownika ze względu na wynikające z tego dodatkowe uprawnienia pracownicze, tj. wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna czy też nagroda jubileuszowa.

 

Przesłanki do zaliczania okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do zakładowego stażu pracy pod warunkiem, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy płacowe przewidują możliwość zaliczenia do pracowniczego stażu pracy okresów pracy u innych pracodawców. Wliczeniu podlegają:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

Formalności

Jeśli pracownik spełnia jedną z powyższych przesłanek, to warunkiem formalnym, który musi dopełnić w celu wykazania tej okoliczności, jest przedłożenie pracodawcy zaświadczenia wydanego na jego wniosek, przez urząd gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Jeżeli organ gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to fakt ten może być udowodniony zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Pracodawca nie może wymagać od pracownika przedstawienia innych dokumentów od wskazanych powyżej, takich jak np. zaświadczenie z KRUS o podleganiu przez pracownika społecznemu ubezpieczeniu rolników. Jeśli któryś z powyższych dokumentów został pracodawcy przedłożony, to okres pracy w gospodarstwie rolnym powinien zostać zaliczony do stażu pracy.

W przypadku odmowy ze strony pracodawcy zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, pracownik ma prawo do sądowego dochodzenia swoich żądań przed sądem pracy.

Na stronach naszych gmin nie znajdziecie wniosków i warunków ale z pomocą przychodzi Gmina Wisznia Mała.  

Dopasujcie tryb do swoich warunków.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

 

I. PODSTAWA PRAWNA
•    – art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
•    – art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

II. WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
2.    Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego [zał. nr 5], określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu)
3.    Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie – zgodnym z wnioskiem [pokój nr 8]
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (załącznik nr 2 i 3)
5.    Zeznanie dwóch świadków lub kserokopie zeznań dwóch świadków na drukach uzyskanych w ZUS/KRUS (Rp-9 – załącznik nr 4); własnoręczność podpisu świadków należy potwierdzić przez notariusza, konsula, RP, pracownika UG czy pracownika oddziału ZUS/KRUS
6.    Dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.

III. OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni.
Jeżeli Urząd Gminy Wisznia Mała nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

V. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznia Mała.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:
•    Biuro Podawcze: Punkt Obsługi Klienta  Urzędu Gminy Wisznia Mała.
55-114 Wisznia Mała – Ul. Wrocławska 9 pok. Nr 10
•    sprawę prowadzi: Agnieszka Ptaszyńska, Tel. 71 308 48 63 , pok. Nr 14 (I piętro)

VII. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sposób załatwienia sprawy – wydanie zaświadczenia.
1.    Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami
2.    Przed złożeniem wniosku, należy:
1)    uzyskać zaświadczenie o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego w latach, które są objęte wnioskiem (Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego UG Wisznia Mała – pok. 11A – P. Aldona Nowak)
2)    uzyskać poświadczenie zameldowania na stałe w gospodarstwie rolnym objętym wnioskiem (pok. nr 8 – Urzędu Gminy Wisznia Mała – Ewidencji Ludności).
3)    W przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego lub braku poświadczenia zamieszkiwania z właścicielami gospodarstwa rolnego, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.
4)    Zeznania świadków mogą być poświadczone u Notariusza, inspektoracie ZUS/KRUS lub w Urzędzie Gminy (Sekretarz Gminy pok. Nr 14A), w terminie wcześniej uzgodnionym.

Uwagi:
1)    Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
a)    okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
b)    przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
c)    przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
2)    W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
3)    ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
a)    należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
b)    należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym.
c)    należy:
•    złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów.
•    przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
•    przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
d)    zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania.
e)    Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
4)    Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
•    od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r – 0,2 ha,
•    od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha
•    od 01.07.1989 r. – 1,0 ha

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

1 Komentarz

  1. Należą się szczególne podziękowania autorowi tekstu, że podjął ten właśnie trudny temat. Niestety za darmo trudno będzie powiększyć swój staż pracy, albowiem gminy powiatu lipskiego nie wydają zaświadczeń w tej kwestii według procedury, jaka widnieje na stronie Urzędu Gminy w Wiszni Małej oraz bardzo wielu gmin miejskich i wiejskich w całej Polsce. W ogóle na żadnej stronie urzędu gminy z powiatu lipskiego nie ma informacji, jakie dokumenty i jaka procedura obowiązuje po złożeniu wniosku w powyższej sprawie, a otrzymanie pozytywnego zaświadczenia graniczy wprost z cudem. Miejscowe urzędy gminne stosują bowiem od dziesiątków lat wygodną dla siebie taktykę, że nie posiadają żadnych rejestrów i ewidencji oraz innych dokumentów potwierdzających pracę na roli, zwłaszcza w charakterze domownika, zgodnie też twierdzą, że zeznania świadków są wyłącznie dla pracodawcy. W tej sytuacji pozostaje petentom odwoływanie się do SKO w Radomiu, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wreszcie do Sądu Najwyższego. W przypadku pracodawcy, który nie zechce uznać pracy na roli na podstawie zeznań dwóch świadków oraz innych dokumentów, niż zaświadczenie z urzędu gminy, również pozostaje żmudna i kosztowna droga dowodzenia swych racji. Przypominam zatem, że godzina pracy prawnika z kancelarii prawnej to 300 zł brutto, a darmowe porady prawne “są, jakie są”. Ważne jednak, że urzędników gminnych nic to nie kosztuje, a radcowie prawni dbają dobrze o ich dobrostan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Skip to content