Policja zajęła się martwymi kotamiListen to this article
Czas czytania: 4 minut

10 września dostaliśmy informację od naszego czytelnika o 5 martwych kotach w gminie Solec.

Opublikowaliśmy jego wiadomość i spytaliśmy o świadków. Dziwne, że nikogo nie było…

Jednocześnie powiadomiliśmy o sprawie lipską policję. Wiemy, że zajęła się sprawą.

Czy są świadkowie tego mordu??

Z rozmowy z zastępcą komendanta wiemy, że policjanci udali się na miejsce z osobą zgłaszającą (która pozwoliła przekazać swoje dane policji)  nam zdarzenie, która dokładnie wskazała miejsce w którym widziała martwe zwierzęta.

Niestety po kotach nie było śladu. Ciekawe czy usnęli je mieszkańcy widząc ten makabryczny widok czy ewentualnie kierowcy czy może sprawca po przeczytaniu wpisu u nas wrócił na miejsce zdarzenia. To ostatnie najmniej prawdopodobne.

Czynności zostały wykonane jeszcze tego samego dnia. Policjanci oprócz oględzin miejsca kontaktowali się z sołtysem i UMiG Solec nad Wisłą. Niestety nie uzyskali żadnych nowych informacji.

Dziękujemy KPP Lipsko za sprawne zajęcie się zgłoszeniem.

Szkoda, że mordercy niewinnych zwierząt ujdzie to na sucho…
Zgłaszajcie takie przypadki!

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt
Art.  6.  [Zakaz zabijania i znęcania się nad zwierzętami]
1.

Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem:

1)

uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór,

2)

połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym,

3)

konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,

4)

działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt,

4a)

zabicia lub poddania ubojowi zwierząt gospodarskich z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 33b ust. 1,

5)

usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia,

6)

polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych,

7)

usypiania ślepych miotów,

8)

czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń,

9)

uśmiercania zwierząt należących do:

a)

inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii w rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm. 2 ),

b)

inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, umieszczonych na liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375),

c)

inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii, umieszczonych na liście inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

– prowadzonych zgodnie z art. 33 oraz przepisami odrębnymi.

1a.

Zabrania się znęcania nad zwierzętami.

2.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

1)

umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie, a także wszelkie zabiegi mające na celu zmianę wyglądu zwierzęcia i wykonywane w celu innym niż ratowanie jego zdrowia lub życia, a w szczególności przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

1a)

znakowanie zwierząt stałocieplnych przez wypalanie lub wymrażanie;

2)

(uchylony);

3)

używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból;

4)

bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn;

5)

przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu;

6)

transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres;

7)

używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

8)

dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec;

9)

złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

10)

utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

11)

porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje;

12)

stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt;

13)

(uchylony);

14)

(uchylony);

15)

organizowanie walk zwierząt;

16)

obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia);

17)

wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

18)

transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie;

19)

utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

 

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.