Pieniądze dla każdego KGW – wystarczy złożyć wniosekCzas czytania: 6 min.

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa apeluje i przypomina Kołom Gospodyń Wiejskich, że czeka na nie minimum 8 tysięcy złotych pomocy. Wystarczy po nie sięgnąć i złożyć wniosek.

 

POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 3 USTAWY O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

TERMIN NABORU

Od dnia 25 marca br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179 z późn. zm.).

Informacja o naborze wniosków została zawarta w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-dzialalnosc-statutowa2

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego Agencji,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysłać przesyłką pocztową.

 

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW.

Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw).

Dodatkowe informacje o zasadach składania dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy e-PUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

 

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich przez usługę mObywatel należy:

 • kliknąć przycisk „Zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie gov.pl,
 • zalogować się,
 • wybrać funkcję Pismo ogólne,
 • wpisać nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek,
 • zatwierdzić klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego Biura Powiatowego z listy rozwijanej,
 • wybrać rodzaj pisma,
 • uzupełnić tytuł i treść pisma.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

LIMIT ORAZ WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

 

PRZYZNAWANIE POMOCY

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania lub niewydatkowania w terminie do 31 grudnia 2024r., wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości  lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

WYPŁATA POMOCY

Przyznana pomoc wypłacona zostanie na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885 z późn. zm.).

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Koła gospodyń wiejskich, które nie wskazały we wpisie do ewidencji producentów numeru rachunku lub podany numer jest nieaktualny, powinny dokonać zmian w ewidencji producentów przed złożeniem wniosku o przyznaniem pomoc w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres info@arimr.gov.pl

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla KGW w 2024 roku – wersja edytowalna
2​_Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_KGW​_2024​_-​_wersja​_edytowalna.XLSX 0.09MB
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla KGW w 2024 roku – wersja PDF
2​_Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_KGW​_2024​_-​_wersja​_PDF.pdf 0.36MB
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla KGW
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_KGW​_2024.pdf 0.24MB
Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej – wersja edytowalna
3​_Sprawozdanie​_z​_wydatkowania​_pomocy​_-​_KGW​_2024.xlsx 0.10MB
Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej – wersja PDF
3​_Sprawozdanie​_z​_wydatkowania​_pomocy​_-​_KGW​_2024.pdf 0.35MB
Instrukcja wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla KGW
Instrukcja​_wypełniania​_sprawozdania​_KGW​_2024.pdf 0.22MB

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.