Obszar Chronionego Krajobrazu „Solec Nad Wisłą”Czas czytania: 2 min.
Definicja:
Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Źródło definicji:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  Miejsce publikacji: (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.)

Obszar Gminy Solec nad Wisłą to piękna przyroda obszaru krajobrazu chronionego okolic samego Solca oraz rezerwatu roślinności stepowej i ciepłolubnej w Sadkowicach. Ważne z punktu widzenia zachowania unikatowych środowisk roślinności są także użytki ekologiczne „Raj” porośnięte m.in. kruszyną, wiązem, czeremchą i olszą.

OChK „Solec nad Wisłą” ustanowiono 28.06.1983 r.

Obejmuje tereny leżące na zachodnim brzegu Wisły (gminy Solec n/Wisłą i Chotcza). Obszar charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi – rozległe połacie łąk, szuwary, bagna, wikliny nadrzeczne, zadrzewienia.

Występują tu licznie głębokie jary, wąwozy i siedliska roślin stepowych. W granicach obszaru znajduje się rezerwat stepowy „Sadkowice”.

Część północno-zachodnią stanowią kompleks leśny, cieki i oczka wodne, które wypełniają starorzecza.

Formy ochrony przyrody na terenie Solca nad Wisłą

obszar chronionego krajobrazu

 • Solec nad Wisłą: 12979.0 ha
 • Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy – otulina: 9.9 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Przełom Wisły w Małopolsce: 1382.0 ha
 • Dolina Kamiennej: 128.0 ha
użytek ekologiczny
 • Raj II – użytek 116: 24.0 ha
 • Raj I – użytek 115: 4.5 ha
 • Raj V – użytek 118: 2.6 ha
 • Raj IV – użytek 117: 1.4 ha
rezerwat
 • Sadkowice: 0.57 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Małopolski Przełom Wisły: 1004.0 ha

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody o niewielkich rygorach ochronności, a działalność gospodarcza w tym gospodarka leśna podlega tylko niewielkim ograniczeniom zapisanym w uchwale  sejmiku województwa powołującej dany obszar.

Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu (OCHK) w danym województwie sprawuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych danego województwa.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

3 Komentarze

 1. A w samym środku obszaru chronionego – strzelnica. W dni powszednie, soboty i niedziele słychać głośne strzały w Solcu i na soleckich łąkach. Zwierzyna ucieka w popłochu. Ładna mi ochrona przyrody.Czas z tym zrobić porządek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.