Nabór wniosków na dotacje dla OSP!Czas czytania: 2 min.

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Dla kogo?

  1. O dofinansowanie może ubiegać się podmiot działający non-profit: stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, która:
  2. a) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę jej działania prowadzi działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin;
  3. b) prowadzi działalność co najmniej I (jeden) pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze);
  4. c) nie został złożony wobec niej wniosek o ogłoszenie upadłości, nie pozostaje w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiła swojej działalności, a także nie jest przedmiotem postępowania o podobnym charakterze;
  5. d) nie zostało wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne;
  6. e) nie zalega z opłatami wobec urzędów skarbowych i ZUS;
  7. f) żaden z urzędujących członków organu zarządzającego Ochotniczej Straży Pożarnej, nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu dzieci i młodzieży, a także nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za ww. przestępstwa;
  8. g) legitymuje się dokumentem potwierdzającym własność samochodu strażackiego, który w ramach dofinansowania chce wyposażyć;
  9. h) wóz strażacki, który Organizacja chce wyposażyć w ramach dofinansowania posiada aktualne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu drogowego.

Kiedy? 

Oferty należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwaga!

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną zachęcamy do przesyłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera pamiętając, że terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego. W przypadku składania ofert osobiście, należy wrzucić ofertę do specjalnie przygotowanej wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu FSUSR (bez możliwości wejścia na teren biura czy kontaktu osobistego z pracownikami).

Ile? 

Intensywność wsparcia dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) zł.

Finansowy wkład własny Organizacji nie może stanowić mniej niż 1 % wnioskowanego dofinansowania.

Jaki jest budżet programu?

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadań objętych przedmiotowym konkursem zostały zaplanowane środki w wysokości 3,5 mln zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100 zł)

Gdzie mogę pobrać wniosek?

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-pn-wyposaz.html

Źródło: STREFA998.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.