Krzemienny Krąg: „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” i „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”!Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Nabory wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.3 „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.06.2020 r. o godzinie 15:00.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin naboru wniosków
3. Procedura wyboru i oceny grantobiorców
4. Załącznik nr 1 do Procedury – Karta weryfikacji formalnej
5 Załącznik nr 2 do Procedury – Oświadczenie o bezstronności
6. Załącznik nr 3 do Procedury – Wniosek Grantowy
7. Załącznik nr 4 do Procedury – Wzór umowy powierzenia grantu
8. Załącznik nr 5 do Procedury – Formularz wniosku o płatność
9. Załącznik nr 6 do Procedury – Karta oceny wniosku o powierzenie grantu
10. Regulamin Pracy Rady Programowej
11. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia
12. Kryteria wyboru grantów
13. Oświadczenie o korzystaniu z doradztwa
14. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
15. Oświadczenie RODO
16. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłąogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30.06.2020 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze
2.Regulamin naboru
3. Wniosek o przyznanie pomocy 3z
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 3z
5. Biznesplan 3z
6. Biznesplan – tabele finansowe 3z
7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu 3z
8. Wzór umowy o przyznaniu pomocy 4z
9. Zał. 2 do umowy – wykaz działek 4z
10. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, informacja po realizacji operacji
11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB IPRO (od 21.10.2019)
12. Procedura wyboru operacji
13. Karta weryfikacji formalnej
14. Zaświadczenie o bezstronności
15. Wzór karty oceny operacji
16. Regulamin Pracy Rady Programowej
17. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.2.2
18. Wniosek o płatność 4z
19. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z
20. Zał. 2 do wniosku o płatność – wykaz faktur 4z (od 24.06.2019)
21. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
22. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu
23. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
24. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 3
25. Wyjaśnienie dot. kryterium nr 10
26. Wyjaśnienie dot kryterium nr 11
27. Oświadczenie – kwalifikacje, doświadczenie, zasoby
28. Oświadczenie o działalności w branży kluczowej
29. Oświadczenie – miejsce zamieszkania
30. Oświadczenie – grupa defaworyzowana
31. Oświadczenie – doradztwo
32. Oświadczenie RODO
33. Ankieta Monitorująca dla Beneficjenta

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.