Kontrole szamb
Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549) Urząd Gminy w Ciepielowie informuje mieszkańców Gminy Ciepielów, że pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie będą przeprowadzać kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ciepielów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

– czytamy na stronie Urzędu Gminy w Chotczy.

Kontrola prowadzona będzie w okresie od 12 do 23 grudnia 2022 r.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o ustawowych obowiązkach jakie na nich spoczywają wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

– informuje Urząd.

Ponadto, osoby które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinny to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ciepielów dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ciepielów w zakładce „Gospodarka Odpadami”.

– dodaje Urząd.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Źródło: UG w Ciepielowie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.