Dewastacja zbiornika w Obszarze Chronionego KrajobrazuCzas czytania: 4 min.

Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).

Obszar Chronionego Krajobrazu gminy Solec nad Wisłą (i części gminy Chotcza) powstał w 1983 roku.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE Nr 44 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. (z późn. zm.)  w § 2 nakazuje:

 • 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami
  melioracyjnymi;
 • 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia
  spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej;
 • 10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek
  wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień  i zadrzewień
  wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;

 W § 3 rozporządzenie zakazuje:

 • W Obszarze zakazuje się:
  2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3
  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.);
 • 3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby
  ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
  utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
 • 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem
  przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
  wodnych;

Ktoś najprawdopodobniej złamał nakazy i zakazy.

Czytaj dalej na kolejnej stronie.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

10 Komentarzy

 1. Przecież taka robota to nie wykopanie oczka wodnego w ogródku. Ktoś to zlecił, ktoś wykonał, ktoś chyba zapłacił ? Dopóki ktoś nie poniesie konsekwencji dopóty będą takie praktyki powielane.

 2. Wszyscy na wsi wiedzą kto za tym stoi i kto mówił że załatwił w gminie. Czego ma […] cierpieć, Taki był bohater niech teraz odpowiada a nie na fejsbuku pisze jako […].

 3. Wiem że w latach 90-tych stwierdzono tam w okresie lęgowym bąka, a czy napewno obecnie był tam stwierdzony w okresie lęgowym bączek?

 4. Ciekawe co w Gminie z tym zrobią? A co powinni zrobić? Już na drugi dzień po rozpoczęciu robót była wizytacja i rozmowy przed remizą. […], dobrze będzie…

 5. A w Solcu ponownie nie było wody. Chcieliśmybyśmy, żeby w poniedziałek od 8.00 była kolejna awaria. Wtedy magistrat postawi wychodek w Rynku i urzędnicy z całym kierownictwem będą z niego korzystać. Życzymy im tych doznań – z samego Solca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.