13 marca 2023

CZYSTE POWIETRZE w MiG Lipsko: zaświadczenia o dochodach wydaje M-GOPS!
Zaświadczenia o dochodach wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  1. Osoba fizyczna samotnie gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

  2. Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. Przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  2. Ostatnim roiku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia- w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

  1. Imię i nazwisko;

  2. Numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. Adres miejsca zamieszkania;

  4. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu, o ile posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, wysłać elektronicznie – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, który to publikujemy w załączniku.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 48 37 80 182.

Wniosek – Czyste Powietrze.

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.