90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach!Czas czytania: 8 min.

26 września 2021 r. w Sadkowicach odbyły się uroczystości jubileuszu 90-lecia powstania jednostki OSP.

W miniona niedzielę tj. 26 września br., Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach świętowała jubileusz powstania jednostki oraz nadania sztandaru.

Co prawda OSP Sadkowice powstała w roku 1930 i 90-lecie powstania przypadało w roku 2020, ale z uwagi na panujące w roku poprzednim obostrzenia sanitarne, obchody przeniesiono na rok bieżący.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na placu remizy OSP Sadkowice, gdzie nastąpiło uroczyste oddanie zmodernizowanej strażnicy wraz z nowym garażem.W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli zaproszeni goście i władze samorządowe, a poświęcenia obiektu dokonał ks. kan. dr Krzysztof Maj. Potem nastąpił przemarsz delegacji z pocztami sztandarowymi oraz uczestników w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa na miejsce obchodów jubileuszu.

Po drodze, Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli symboliczną wiązankę przed zabytkową kapliczką z 1811 roku patrona strażaków św. Floriana, która znajduje się przy drodze wojewódzkiej 754 z Czekarzewic do Lipska.Następnie odbył się przemarsz wraz z Orkiestrą Dętą na plac przy budynku szkoły podstawowej, gdzie odprawiono Mszę Św. polową w intencji strażaków, którą odprawiali Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego ks. kan. dr Krzysztof Maj oraz Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach ks. Mariusz Krycia.

O godzinie 13.00 odbyła się oficjalna część jubileuszu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dh. Zbigniewami Gołąbkowi Prezesowi ZOW ZOSP RP przez dowódcę uroczystości dh. Jana Cyrana. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisła Marek Szymczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości, a dh Zbigniew Przepiórka przedstawił rys historyczny jednostki.Kolejnym Punktem uroczystości było wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ufundowanego przez Komitet Fundacyjny.

Jednym z ważniejszych punktów scenariusza uroczystości było także wręczenie odznaczeń i wyróżnień:

  • Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadało Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 214/52/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.: Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.
  • Na podstawie § 2 uchwały Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie ustanowienie Medalu pamiątkowego „PRO MACOVIA” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 155, poz.6060) Marszałek Województwa nadał: Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.
  • Wyróżnienie Honorowe Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Jednostka otrzymała również Wyróżnienie Honorowe Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego przedstawiające Kościół pod wezwaniem św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła nazywany przez mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy Katedrą Praską.

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz dyplomów uznania i listów pochwalnych zasłużonym druhom i druhnom oraz członkom Młodzieżowej Drużyny OSP.Zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością w tym wyjątkowym dla OSP dniu powitał Burmistrz MiG Solec nad Wisłą Marek Szymczyk.

Byli to m.in. dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu Dawid Ruszczyk, Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego Józef Sosnowski, Wiceprzewodniczący Romuald Kowaleczko, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego dh. Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel MKW PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego zastępca naczelnika wydziału technicznego mł. brygadier Karol Ziętala, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. Insp. Robert Galas, dr hab. inż. Bogdan Michailiuk reprezentujący Akademię Sztuki Wojennej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku a jednocześnie Wójt Gminy Chotcza Janusz Witczak, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lipsku a jednocześnie Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek, Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk, a także kierownik PT KRUS Lipsko Halina Pyrka, przewodniczący rady MiG w Solcu nad Wisłą Tadeusz Szczerba wraz z radnymi, przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Kazimierz Czerwonka, przedstawiciele Nadleśnictwa Lasów Państwowych Zwoleń i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Jednostki Strzeleckiej nr 1005 OSW im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Przedstawiciel Dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej ppor. Mateusz Maj, syn założyciela jednostki OSP Sadkowice Krzysztof Zieliński, oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe, strażacy OSP z terenu Powiatu Lipskiego oraz mieszkańcy miejscowości Sadkowice i MiG Solec nad Wisłą.

Tak się szczęśliwie składa, że w tym roku, poza tą uroczystością, udało się zrealizować w miejscowości Sadkowice dla OSP Sadkowice, zadanie inwestycyjne, polegające na rozbudowie remizy, strażnicy, remoncie tej strażnicy i dobudowaniu boksu garażowego na samochód Star GBA.

Samochód ten, dla jednostki OSP Sadkowice został przekazany w ramach współpracy pomiędzy jednostkami z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą przez jednostkę OSP KSRG Solec nad Wisłą.

Historia jednostki OSP Sadkowice, jest bogatą historią. Jak się okazuje, początki nie były łatwe, ale zarówno wtedy jak i obecnie, była to potrzeba niesienia pomocy i służby ludziom.

Druhowie korzystają ze zdobyczy techniki, ze środków finansowych, jednak jaka by nie była to technika, jaki by to nie był sprzęt, to jednak najważniejszy w tym wszystkim jest ten czynnik ludzki.

To znaczy Wy Druhowie, którzy niesiecie bezinteresowną pomoc dla mieszkańców oraz uczestniczycie zarówno w życiu kulturalnym, jak i w życiu religijnym lokalnej społeczności. To na Was zawsze można liczyć i to właśnie ten sztandar, który przed chwilą został poświęcony, jest symbolem naszej wdzięczności dla Was, dla jednostki OSP Sadkowice.

Cieszę się, że w tym wyjątkowym dla nas wszystkich dniu, zaszczyciła nas swoją obecnością tak duża grupa zaproszonych gości.

Kłaniam się nisko pocztom sztandarowym!

– mówił Burmistrz MiG Solec nad Wisłą Marek Szymczyk.

Z okazji jubileuszu, jednostka OSP Sadkowice otrzymała sztandar, który przekazał Prezes Mazowieckich Strażaków, druh Zbigniew Gołąbek.

Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego, nadaje sztandar OSP w Sadkowicach jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Sztandar ufundowany przez Komitet Fundacyjny Sztandaru.

Podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druh Zbigniew Gołąbek, Warszawa dnia 2 sierpnia 2021 r.

Po chwili druh Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonał wręczenia sztandaru.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Nadania Sztandaru, przekazuję sztandar OSP Sadkowice Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druhowi Zbigniewowi Gołąbkowi.Mam zaszczyt i honor w imieniu prezydium Zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego przekazać sztandar dla OSP Sadkowice jako symbol jedności i wiary! Odwagi i zwycięstwa!

Zbigniew Gołąbek pogratulował też jubileuszu i przekazał sadkowickim Strażakom życzenia:

Spotykamy się w rodzinie strażackiej z naszymi sprawdzonymi przyjaciółmi w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, jak zawsze z dobrą misją niesienia pomocy wszystkim potrzebującym i wizją nowoczesnej formacji dobrze wyszkolonej i wyposażonej.

Straż, przez pokolenia ponad podziałami politycznymi gromadziła i gromadzi ludzi odważnych i wrażliwych. Życzliwych, oddanych społeczności lokalnej. Łączy nas wspólnota celów, chlubna tradycja i bogata tożsamość, pamięć i wartości. Te które są wypisane na strażackich standardach: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

W jedności siła, w trudnych czasach: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Pielęgnujemy te wartości zwłaszcza chrześcijańskie, patriotyczne, niepodległościowe, strażackie, rodzinne, samorządowe, rządowe, ale pielęgnujemy również i te, które są dla nas bardzo ważne: środowiskowe i lokalne. To bardzo dobrze, że mówimy o tym, bowiem jest taka potrzeba.

Chciałbym przekazać podziękowania i listy w imieniu Prezesa Pawlaka, jak i własnym dla OSP i Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, jest Pan dobrym gospodarzem, a Strażacy są wzorowymi osobami, które dają z siebie wszystko, by społeczności lokalne miały wysokie poczucie bezpieczeństwa.

Dziękuje Wam za to, że bezinteresownie, często z narażeniem własnego życia, ratujecie zdrowie, życie i mienie. To jest wartość dodana, zawsze dla nas ochotników.

Życzę wam druhny i druhowie przede wszystkim zdrowia i szczęścia rodzinnego. Życzę jak najmniej okazji do udziału w akacjach ratowniczych, a żebyśmy więcej jeździli na uroczystości religijno-patriotyczne i te które mówią również o bohaterstwie.

Obchody 90-lecia zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości. Między innymi, list od wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego odczytał i przekazał dyrektor radomskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Dawid Ruszczyk:

Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję tak ważnego i pięknego jubileuszu. Wszystkich odznaczeń i tego, że tak dzielnie każdego dnia stoicie na straży. Cieszę się, ze Samorząd Województwa Mazowieckiego może uczestniczyć i może też wspierać OSP Sadkowice.

Pozwólcie, że w imieniu wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, który niestety dziś ze względów zawodowych nie mógł być z nami, odczytam list, w którym skierował do Państwa kilka słów.Szanowni Panowie:

Marek Szymczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą,

Krzysztof Lichota, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach.

Druhny i Druhowie!

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia założenia OSP w Sadkowicach.

Rolę jaką odgrywają w środowiskach wiejskich i życiu małych miast druhowie OSP nie ogranicza się do gaszenia pożarów i uczestnictwa w lokalnych uroczystościach. Do zadań Strażaków należy profesjonalne niesienie pomocy w sytuacjach, gdy ludziom, ich mieniu, środowisku naturalnemu zagraża nie tylko ogień ale również niebezpieczne zjawiska hydrologiczne i pogodowe.

To Strażacy Ochotnicy często jako piersi pojawiają się na miejscu wypadków komunikacyjnych, czy innych niebezpiecznych zdarzeń losowych.

Nieustanną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym udowodnili także w czasie pandemii, ułatwiając osobom starszym dotarcie na szczepienie oraz wspierając przebywających w izolacji lub na kwarantannie.

Od początku istnienia ruchu strażackiego cechuje go samorządny, demokratyczny i ochotniczy charakter. Cieszę się, że w gminie Solec nad Wisła w myśl hasła „Bogu na chwałę ludziom na pożytek!”, z pokolenia na pokolenia przekazywane są wzniosłe ideały, towarzyszące noszeniu munduru strażackiego.

Przyjmijcie drodzy druhowie najserdeczniejsze życzenia: Niech święty Florian, którego podobiznę widać na wielu sztandarach strażackich będzie wspierać państwa niezłomność oraz nieść pomoc w wykonywaniu tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Składam serdeczne podziękowania za pełnioną przez państwa służbę i życzę bezpiecznych powrotów z interwencji.

 Następnie został złożony meldunek o zakończeniu obchodów jubileuszowych. Na zakończenie zgromadzeni goście wpisywali się do kroniki OSP Sadkowice oraz wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej OSP z Kunowa.

Uroczystościom w Sadkowicach towarzyszył piknik rodzinny zorganizowany przez KGW w Przedmieściu Dalszym w ramach Narodowego Programu Szczepień. Toteż, podczas Pikniku, prowadzona była akcja szczepień przeciwko COVID-19, a także degustacja wyrobów kulinarnych.

FOTOGALERIA

Źródło: Radio Lipsko; Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą; KP PSP w Lipsku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.