Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania!Czas czytania: 2 min.

Wszyscy Radni, którzy byli obecni na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 30 czerwca 2020 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty Sławomira Śmieciucha. Radni udzielili również Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2019. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu. Do sprawozdania nie ma żadnych uwag.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2019 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch serdecznie dziękuje Radnym Powiatu Lipskiego, za zaufanie i wspólną owocną pracę na rzecz społeczności – małej „Ojczyzny”. Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu świadczy o słuszności podejmowanych decyzji, które mają służyć wspólnemu dobru, dla wszystkich mieszkańców. Starosta dziękuje również Radnym za podejmowanie inicjatyw zgodnie z głosem społecznych potrzeb.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.