REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO MojeLipsko.info

 

 

Właścicielem MojeLipsko.info jest osoba prywatna,  adres poczty elektronicznej: mojelipsko@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

Poprzez fakt korzystania z Portalu infoUżytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

O SERWISIE 

MojeLipsko.info jest bezstronnym i pluralistycznym portalem informacyjnym. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

Usługodawca w ramach Serwisu Internetowego może zawierać z Usługobiorcą Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.

Każdy z użytkowników Internetu może za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności wprowadzić do Portalu treści. MojeLipsko.info oświadcza, że:

  • treści nie podlegają lub podlegają) automatycznej publikacji, a portal sobie jednostronne prawo do decyzji o publikacji treści (bądź cofnięciu publikacji),

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookiesoraz obsługi Javascript.

Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

 • czytanie i komentowanie bloga
 • formularz kontaktowy
 • bazarek ogłoszeniowy
 • sondy

 

BLOG

Przeglądanie Bloga i składających się na niego artykułów i innych treści dostępne w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne i dostępne dla każdego Usługobiorcy. Usługodawca może wprowadzić opłaty za korzystanie z bloga. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

KOMENTARZE

Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz treści naruszających dobra osobiste. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

SONDY – ANKIETY

Sonda – każdy Usługobiorca ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie sondażowe poprzez wybranie jednej z opcji i kliknięcia pola „Zagłosuj”. Wyniki sondy widoczne są po kliknięciu pola „Zobacz wyniki”.

 

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

Umowa o płatne świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na ta Usługę przez użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez użytkownika opłaty zgodnie z instrukcja zawartą na stronach platnosci.

Warunki techniczne

 • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • hardware,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową,
  • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 • infozastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu MojeLipsko.info, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Prawa i obowiązki Użytkowników

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu rmf.24.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 • Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania należności za odpłatne Usługi informacyjne w terminie i sposób określony w Portalu.

Odpowiedzialność MojeLipsko.info

  • MojeLipsko.info nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu MojeLipsko.info informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  • infozastrzega, że korzystanie z Portalu MojeLipsko.info odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  • infonie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu MojeLipsko.info przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu MojeLipsko.info sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  • infonie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu MojeLipsko.info, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
  • infonie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu MojeLipsko.info.
  • infonie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu MojeLipsko.info w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  • infonie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu MojeLipsko.info w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

KONTAKT Z NAMI

e-mail: mojelipsko@gmail.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

REKLAMACJE – OPINIE

Reklamacje i opinnie związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład poprzez pocztę elektroniczną mojelipsko@gmail.com.

 

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej jego treści w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych- w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane takiej umowy.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.